decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών

21/08/13 11:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές 07/08/2013
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 57515
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών
κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών


I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, Οικονομική Υπηρεσία, Στρ. Στ. Σαράφη & Ι. Μιχαήλ
Πληροφορίες: Άννα Σπανού, Τηλ. 2313313141, FAX 2313313141, email:
spanou.anna@n3.syzefxis.gov.gr, Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.sykies.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών,
οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών
Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών».
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου (CPV
15500000-3 «Γαλακτοκομικά προϊόντα», CPV 15100000-9 «Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα
κρέατος», CPV 15300000-1 «Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα», CPV 15400000-2 «Ζωικά ή
φυτικά έλαια και λίπη», CPV 15600000-4 «Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη
προϊόντα», CPV 15800000-6 «Διάφορα προϊόντα διατροφής»). Η σύμβαση καλύπτεται από τη
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και κατανέμεται σε τμήματα. Δεν θα ληφθούν υπόψη
εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Συνολική 810.160,73 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% .
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται
από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Οι συμβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα ξεχωριστά, για τις
υποομάδες ή ομάδες που τον αφορούν. Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της για δώδεκα
μήνες.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του
ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α, για την υποομάδα, ομάδα ή ομάδες που
λαμβάνουν μέρος, η οποία δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει
για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται
εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Η
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΚΙ-0ΦΕ
εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που
λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το
καταστατικό του το δικαίωμα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής
εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός
προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ
του φορέα με τον οποίον υπογράφεται η σύμβαση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται
από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες
προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό. Αν το
σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
2. Δικαίωμα συμμετοχής
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που
ασχολούνται με την εμπορία αντίστοιχων προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την
προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής ορίζονται στο άρθρο 8 της αναλυτικής διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικά
χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμένα για τα κρέατα νωπά(Βα), κοτόπουλα νωπά(Ββ), οπωρολαχανικά(Γ),
ελαιόλαδα(Δα), και τα κατεψυγμένα λαχανικά(Δβ), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές)
που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών Δευτέρα 09/09/2013,
έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων πέντε (5) ΕΥΡΩ. Ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Νεάπολης - Συκεών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sykies.gr
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ, κατά
την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα
έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 07/08/2013

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΚΙ-0ΦΕ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-09-13
Πίσω