decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

To 18o Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ

07/11/17 10:14

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δι­αρ­κούς προ­σπά­­­θειας που καταβάλλει για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενη­μέρωση, τόσο του ε­πι­χει­­­ρηματικού κόσμου και των φορέων (κρατικών ή μη) της πόλης της Θεσσαλονίκης, όσο και των κατοίκων της, συνεχίζει την περιο­δι­κή διεξαγωγή Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας –σε επίπεδο Νομού Θεσσαλο­νί­κης – που αφορά επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οι­κο­­νομίας και κατα­να­λωτές.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) δι­ε­ξά­γε­ται δύο φορές το χρόνο, κατά το 2ο 15νθήμερο των μηνών Μαρ­τίου και Σεπτεμβρίου, σε συ­­νολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρή­σε­ων και 700 κατανα­λωτών). Η έρευ­να κα­λύπτει και τους τέσσερις τομείς της οι­κο­νομίας (βιομηχα­νία –μεταποίηση, υπηρεσίες, λι­α­­νι­κό εμπόριο και κατασκευ­ές).

Η έρευνα για το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ” διεξάγεται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους υπευ­θύνους των επιχειρήσεων (Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές Οικο­νο­μι­κών ή Διευθυντές Πω­­λήσεων ή τους ιδιοκτήτες, αν πρόκειται για μικρότερες επι­χειρήσεις) με τη χρήση των ερω­τηματολογίων που χρησιμοποιούνται α­πό το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα­νι­κών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την Ευρω­παϊκή Ένωση (DG ECFIN), προκειμένου τα αποτελέσματα να εί­ναι συγκρίσιμα με τις αντίστοιχες έρευνες που διεξάγονται σε Εθνικό (ΙΟΒΕ) και Ευ­ρω­παϊκό (DG ECFIN) επίπεδο.

1.ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο “Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών” υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις τους για τη γε­νικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, την οικονομική κατά­σταση του νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταμίευσης και την πρόβλεψη για την ανεργία. Διευκρινίζεται, ότι οι προ­βλέψεις κινού­νται στο διάστημα +100 (ση­μαίνει ότι ό­λοι προβλέπουν αύξηση) έως -100 (ση­μαίνει ότι όλοι προ­βλέπουν μείωση) και εμφα­νί­ζο­νται ως διαφορές μεταξύ θετικών – αρ­­νη­­τικών απαντή­σε­ων. Πιο συγκεκριμένα, αρ­νη­τική διαφορά σημαίνει ότι το ποσοστό αυ­τών που προ­βλέπουν μείωση ενός μεγέθους, είναι υψηλότερο του ποσοστού εκείνων που προσδο­κούν αύ­ξηση και αντίστροφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης εμφανί­ζο­νται μεν απαισιόδοξοι αλλά με σημαντική μείωση της απαιδιοδοξίας, σε σχέση με τον περασμένο “Μάρτιο 2017”, καθώς ο δεί­κτης κατανα­λω­τικής ε­μπι­­στο­­σύνης στο Νο­μό Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στις -36 μονάδες σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον αντί­στοι­χο Εθνι­κό δείκτη ο οποίος διαμορφώνεται στις -54 μο­­νά­δες, ενώ ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Έ­νωσης δι­α­μορ­φώνεται στις -2 μο­νά­δες, κα­­τά το μήνα “Σεπτέμβριο 2017”. Σε σχέση με τον περασμένο “Μάρτιο 2017”, παρατηρείται ένα σημαντικά βελτιωμένο κλίμα μεταξύ των καταναλω­τών στο Νομό Θεσσαλονίκης (-36 από -55), ενώ εξίσου σημαντική βελτίωση εμφανίζει και ο σχετικός δεί­κτης σε Εθνικό επίπεδο (-54 από -74).

Η απουσία πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το τρέχον έτος, ως συνέπεια της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της Εθνικής οικονομίας, έχει ενδεχομένως συντελέσει στη δημιουργία ενός πιο σταθερού και λιγότερο απαισιόδοξου οικονομικού κλίματος, τόσο σε Εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι Καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν:

 • Τάσεις σταθεροποίησης της οικονομική τους κατάστασης το διάστημα που προηγήθηκε με σημαντική μείωση της απαισιοδοξίας (σε σχέ­ση με τον “Μάρτιο 2017”) για την πε­ραι­τέρω εξέλιξή της, καθώς η πλειοψηφία πλέον προβλέπουν σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασής τους κατά το επόμενο 12μηνο.
 • Σημαντική βελτίωση των απόψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας κατά το τε­λευ­ταίο έτος και παράλληλα σημαντική μείωση της απαισιοδοξίας για το μέλλον. Συγκεκριμένα, σε τοπικό επίπεδο, ο δείκτης αναφοράς της οικονομικής κατάστασης της χώρας κατά το τελευ­ταίο έτος αλλά και ο αντίστοιχος των εκτιμήσεων για το έτος που έπεται, βελτιώθηκαν, σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017”,  κατά 22 μονάδες.
 • Οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης ε­κτι­μούν ότι οι τιμές καταναλωτή κινήθηκαν ελαφρά ανοδικά κατά το τελευταίο 12μηνο αλλά με τάσεις σταθεροποίησης. Μάλιστα αναμένουν η σταθεροποίηση αυτή να συνεχιστεί και το επόμενο 12μηνο. Σε Εθνικό επίπεδο, οι καταναλωτές επίσης θεωρούν ότι οι τιμές το τελευταίο 12μηνο ακολούθησαν ανοδική πορεία και αναφέρουν ότι μελλοντικά αναμένουν να υπάρξει ηπιότερη ανοδική τάση των τιμών.
 • Απαισιοδοξία – αλλά σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017”για την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα. Μάλιστα, το επίπεδο της απαισιοδοξίας στο Νομό Θεσσαλονίκης, είναι σαφώς χαμηλότερο (+27) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Εθνικό δείκτη (+46).
 • Ως επακόλουθο της σημαντικά μειωμένης απαισιοδοξίας των καταναλωτών, βελτιωμένος παρουσιάζεται ο δείκτης για την πραγματο­ποί­ηση σημαντικών αγορών προς το παρόν, αλλά και για την πραγ­μα­τοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον.
 • Χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση. Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017”, παρατηρείται μικρή αλλά αισθητή αύξηση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) στο 10%, ενώ το 38% δηλώνει ότι “τραβάει” από τις αποταμιεύσεις ή χρεώνεται όλο και περισσότερο (από 42% τον “Μάρτιο 2017”) και ποσοστό 52% δηλώνουν ότι τα φέρ­νουν ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους (σε σχέση με 50% τον "Μάρτιο 2017").
 • Παρά την μειωμένη απαισιοδοξία που επικρατεί στους καταναλωτές, εκτιμάται παράταση της τρέχουσας κατάστασης στην αγο­ρά αυτοκινήτου στο Νομό Θεσ­σα­­λο­νίκης στο επόμενο 12μηνο.
 • Πολύ μικρή βελτίωση (στο όριο του στατιστικού σφάλματος) για την αγορά ακινήτων και την οικοδομική δραστη­ρι­ότητα γενικότερα και, επιπλέον, αντίστοιχη εικόνα στον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών.

2.ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σε ελαφρά αρνητικό επίπεδο βρίσκεται ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχα­νία” στο Νομό Θεσσαλονίκης, ανεπαίσθητα βελτιωμένος σε σχέση με τον “Μάρτιο  2017”.  Οριακή βελτίωση παρουσιάζει η τιμή του δείκτη σε Εθνικό αλλά και σε Ευρω­παϊκό επίπεδο, διατηρώντας ελαφρά αρνητικά πρόσημο.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αποβιομηχάνιση του Νομού Θεσσαλονίκης και η μεταφορά πολλών επιχειρήσεων του κλάδου σε γειτονικές χώρες τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον καταστήσει δυσχερές ακόμα και το έργο της συμπλήρωσης του δείγματος της έρευνας με τον απαιτούμενο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου.

Έτσι, το ισο­ζύγιο θετικών – αρνητικών εκτι­μήσε­ων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδο­κι­­­ών της Βιομηχανίας” βρίσκεται στις -6 μο­νάδες στο Νομό Θεσσα­λο­νίκης (-1 σε Εθνικό και +7 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζει μικρή ανάκαμψη σε σχέση με τον προηγούμενο “Μάρτιο 2017”, τόσο σε τοπικό  (-6 από -9) όσο σε Εθνικό (-1 από -7) αλλά και σε Ευρω­παϊκό επίπεδο (+7 από +2).

Παρατηρείται αισθητή βελτίωση (-4 από -18) του δείκτη (σε σχέση με τον περασμένο “Μάρτιο 2017”) σχετικά με την αξι­ολόγηση των βιομηχανιών της Θεσσα­λο­νίκης για το 6άμηνο που πέρασε, ενώ, ταυτόχρονα, το τρέχον συνολικό επίπεδο παραγγελιών των επιχειρήσεων κρίνεται μεν ως μη ικανοποιητικό αλλά παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.  Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το προσεχές 6μηνο σχετικά με την παρα­γω­γή διαμορφώνονται σε θετικό αν και ελαφρά χειρότερο επίπεδο, σε σχέση με τον τερες﷽﷽﷽﷽﷽ος είναι πλέον σαφακά ”Μάρτιο 2017".  Το τρέχον επίπεδο παραγγελιών από το εξωτερικό παρουσιάζεται έντονα αρνητικό, αλλά σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (-38 από -39), ενώ θετικές παραμένουν οι εκτιμήσεις σε σχέση με την εξέλιξη της εξαγωγικής δραστηριότητας στο μέλλον σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των βιομηχανιών του Νoμού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα ε­ξής:

 • Υπάρχει πολύ μικρότερη – σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017” – πτώση της παρα­γωγής (-4 από -18) κατά το τελευταίο εξάμηνο. Αντίστοιχη πορεία βελτίωσης ακολουθεί ο σχετικός δείκτης και σε Εθνικό επίπεδο, ο οποίος είναι πλέον σαφώς θετικός (+23 από +3). Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής στο άμεσο μέλλον αναφορικά με το Νομό Θεσσαλονίκης, ταυτίζονται με τις αισιόδοξες προβλέψεις που επικρατούν σε Εθνικό επίπεδο.
 • Πραγματοποιείται σχετικά ικανοποιητικά η διαχείριση των αποθεμάτων και της  πα­ρα­γωγικής δυναμικότητας των βιομηχανιών.
 • Αποτυπώνεται μικρή αισιοδοξία για το μέλλον σε σχέση με το επίπεδο των ε­ξα­γω­γών, σταθερή σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017”.
 • Αναμένεται σχετική σταθερότητα ως μικρή μείωση των τιμών για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ εμφανίζεται ουδέτερη πρόβλεψη για την εκτίμηση της απασχόλησης στο επόμενο διάστημα.

 

 1. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρνητικό αλλά σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τον "Μάρτιο 2017" εμφανίζεται το κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπη­ρε­σιών στο Νομό Θεσσαλονίκης. Έτσι, ο σχετικός “Δείκτης Ε­πι­χειρηματικών Προσδο­κιών” για τον τομέα των Υπηρε­σι­ών βρίσκεται στις -14 μονάδες, έ­να­ντι +15 μονάδων σε Εθνικό επί­πεδο και +13 μονάδων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τον προηγούμενο “Μάρτιο 2017” υπάρχει σαφώς καλύτερο κλίμα σε τοπικό επίπεδο (-14 ένα­ντι -31), σαφής – επίσης - βελτίωση σε Εθνικό επίπεδο (+15 έναντι +7) και σταθερότητα σε Ευρω­παϊκό επίπεδο (+13 έναντι +12).

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης αναφέ­ρουν:

 • Σημαντική ανάκαμψη ως προς την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους κατάσταση σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017” και σαφή βελτίωση της ζήτησης κατά το προηγούμενο διάστημα.
 • Ελαφρά αρνητικές, αλλά οριακά βελτιωμένες, αναφορές επικρατούν για την εξέλιξη της απα­σχό­λησης στον κλάδο το προηγούμενο διάστημα, ενώ βελτιωμένες είναι οι εκτιμήσεις και για την εξέλιξη της απασχόλησης κατά το επόμενο εξάμηνο. Βελτίωση των εκτιμήσεων αποτυπώνεται σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης το επόμενο εξάμηνο αλλά και σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών των υπηρεσιών το επόμενο εξάμηνο.

4.ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σε αρνητικό επίπεδο παραμένει ο “Δείκτης Επιχειρημα­τι­κών Προσδοκιών για το Λι­­ανικό Ε­μπό­ριο” στο Νομό Θεσσαλονίκης και με μικρή ανάκαμψη σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017”. Ο αντίστοιχος Εθνικός δείκτης εμφανίζει οριακή επιδείνωση, ενώ  ο Ευρω­παϊκός δείκτης παραμένει σταθερός.

Έτσι, το ισοζύγιο θετι­κών – αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδο­κι­ών Λιανικού Ε­μπο­­­ρίου” βρίσκεται στις -13 μονάδες (από -18 μονάδες τον “Μάρτιο 2017”) στο Νομό Θεσ­σα­λονίκης, έ­να­ντι 0 μο­νάδων (από +3 μονάδες τον “Μάρτιο 2017”) σε Εθνι­κό και +4 μονάδων (από +4 μονάδες τον “Μάρτιο 2017”) σε Ευρωπαϊκό επί­πεδο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης συ­νο­ψί­ζο­νται στα εξής:

 • Ιδιαίτερη ανάκαμψη (-37 από -62) καταγράφεται αναφορικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά το προηγούμενο 6μηνο, σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017”, καθώς και ήπια αρνητική εκτίμηση για την εξέλιξη των πωλήσεων για το επόμενο διάστημα.
 • Εντούτοις, εξακολουθούν να προβλέπουν ελαφρά μείωση της απασχόλησης στον κλάδο τους, ενώ προβλέπουν και μικρή μείωση των τιμών των προϊόντων κατά το αμέσως επό­μενο διάστημα.

5.ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αρνητικός σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο, σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017”, είναι ο “Δείκτης Επιχειρη­μα­τικών Προσδοκιών για τις Κατα­σκευ­ές” στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, ο Εθνικός δείκτης παρουσιάζει επίσης μικρή ανάκαμψη συγκριτικά με τον “Μάρτιο 2017”.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προ­σδοκι­ών Κατα­σκευ­ών” βρίσκεται στις -43 μονάδες στο Νο­μό Θεσσαλο­νί­κης, -40 μονάδες σε Ε­θνι­κό επίπεδο και -3 μονάδες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελαφρά αρνητική εμφανίζεται η εξέ­λιξη της κατα­σκευ­αστικής δραστηριότητας κατά το τελευ­ταί­ο 6ά­μη­νο, αν και ιδιαίτερα βελτιωμένη σε σχέ­­ση με τον “Μάρτιο 2017”.

Εμφανίζεται ηπιότερη τάση πτώσης των τιμών σε σχέση με τον “Μάρτιο 2017” σε το­πικό επίπεδο, ενώ σχετική σταθερότητα (σε αρνητικό πάντως επίπεδο) υπάρχει στις εκτιμήσεις για πρόθεση μεί­ωσης του προ­σω­­πικού κατά το ε­πόμενο 6άμηνο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης συ­νο­­­ψίζονται στα εξής:

 • Καταγράφεται μια σημαντική άμβλυνση του δείκτη εξέλιξης της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο εξάμηνο (-13 από -40), με δια­τή­ρηση σε σταθερό έδαφος των νέων παραγγελιών.
 • Εμφανίζεται μια ηπιότερη τάση μείωσης των τι­μών των ακινήτων, καθώς συγκλί­νει περαιτέρω το επίπεδο των τιμών με το επίπεδο της ζήτησης.
Πίσω