decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Ενημέρωση μελών για αναστολή καταχώρησης και εγγραφή υποχρέων στο ΓΕΜΗ

20/06/22 11:20

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Για τη θέση σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης και την εγγραφή των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ., στο πλαίσιο του νέου ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71/07.04.2022)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71/07.04.2022) με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (επισυνάπτεται), το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του ότι, με αφορμή την ενσωμάτωση της προαναφερθείσας Οδηγίας, για λόγους καλής νομοθέτησης, θεσπίστηκε ένα ενιαίο νομοθέτημα, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις σχετικά με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ.) και την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), ενώ καταργήθηκαν τα άρθρα 85-114 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) περί Γ.Ε.ΜΗ. και τα άρθρα 1-9α του ν. 4441/2016 (Α’ 227) περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων. Για την πλήρη εφαρμογή του ν. 4919/2022, στο άρθρο 57 δίδεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων επί πλήθους θεμάτων, οι πλείστες εκ των οποίων ακόμη αναμένονται.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των μελών του Επιμελητηρίου για την έναρξη ισχύος, από την 01.07.2022, της εφαρμογής του άρθρου 29 του ν. 4919/2022 για τη θέση σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω άρθρο, «1. Το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο, τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης αν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,

β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,

γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,

δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,

ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

2. Η κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων αίρεται, αν γίνουν οι καταχωρίσεις που αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι των περ. α) έως και ε) της παρ. 1, ή ότι εκκρεμεί δικαστική απόφαση για τον ορισμό νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών. Μέχρι την άρση της κατάστασης αναστολής καταχωρίσεων, επιτρέπονται οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 30, περί αυτεπάγγελτων καταχωρίσεων, διορθώσεων, μεταβολών και διαγραφών από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

3. Η αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει ηλεκτρονικά την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τους Α.Φ.Μ. των υπόχρεων που έχουν τεθεί σε αναστολή ή έχουν απενεργοποιηθεί, καθώς και για την άρση αναστολής και παράλληλα ενημερώνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., για τη θέση προσώπου που είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων ή για την άρση της».

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4919/2022, προκύπτει ότι από την 01.07.2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν. Σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος της αναστολής καταχώρισης (01.07.2022) λαμβάνεται υπόψη η μη εμπρόθεσμη καταχώριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση του έτους 2021. Για τις εκκρεμότητες που αφορούν στα προηγούμενα έτη, οι υπόχρεοι δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, ωστόσο, συστήνεται η άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών, για την πληρέστερη και ορθότερη τήρηση της μερίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Σχετικώς δε, έχει εκδοθεί η με αριθ.πρωτ. 60522/10.06.2022 (ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ)  Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (επισυνάπτεται) με διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν. 4919/2022.

Περαιτέρω, πέραν της αναστολής καταχώρισης, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 4 του ν. 4919/2022, από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 50 του ως άνω νόμου και, συνεπώς, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα).

Τέλος, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4919/2022, έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθ. 52871/23.05.2022  (ΑΔΑ: 9ΕΒΔ46ΜΤΛΡ-ΞΧΓ)  Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (επισυνάπτεται) με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα». Ειδικά ως προς το ζήτημα της εγγραφής των υποκαταστημάτων ημεδαπής [τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4919/2022, εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τους υπόχρεους εγγραφής της παρ. 1 και απαλλάσσονται από τα τέλη της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 49], η ως άνω Εγκύκλιος διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

«Σε ό,τι αφορά την εγγραφή των υποκαταστημάτων ημεδαπής, οι υπόχρεοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της έδρας του υποκαταστήματος μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, το υποκατάστημα θα λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 22. Επισημαίνεται ότι τα υποκαταστήματα ημεδαπής δεν οφείλουν την καταβολή ετήσιου τέλους Γ.Ε.ΜΗ.».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τηλ. 2310-370140.

Πίσω