decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

«Επενδύω στην Ελλάδα..» και πρόσφατες εργασιακές μεταρρυθμίσεις

05/11/19 15:01

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», στου οποίου το ΙΒ΄ Μέρος παρατίθενται οι εργασιακές ρυθμίσεις, επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας:

1.  Προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 για τα είδη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την αρμοδιότητα της σύναψής τους, σύμφωνα με την οποία οι εθνικές και οι τοπικές ομοιοεπαγγελ-ματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι δυνατό να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζόμενους, που απασχολούνται: α) σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, β) νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γ) επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως επιχειρήσεις σε καθεστώς πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης, ως προς τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν και τους όρους των συλλογικών συμβάσεων, για τις οποίες θα είναι δυνατή η εξαίρεση, θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση, μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

2.  Στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 σχετικά με το Μητρώο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε) και Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) και την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το παράγραφο 4, το εν λόγω Μητρώο θα τηρείται στο Εργάνη και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα υποχρεούνται να εγγραφούν σε αυτό και να καταχωρίσουν το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, τον αριθμό των μελών, που έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης, την έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις τους, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης. Με Υπουργική Απόφαση θα ορισθούν τα ζητήματα, που αφορούν στη δημιουργία του και τη δημοσιότητα των στοιχείων του, ιδίως όσον αφορά στην τήρηση των προσωπικών δεδομένων, που θα περιέχει, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.  

Με την παράγραφο 5 εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της κήρυξης απεργίας, με ηλεκτρονική ψήφο, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, που θα προβλέπει την απαιτούμενη διαδικασία, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη μυστικότητα της ψήφου.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

3. Τροποποιείται το άρθρο 10 του ν. 1876/1990 ως προς τα εξής: α) τροποποιείται η παράγραφος 2, με την πρόβλεψη ότι οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που θα συνάπτουν επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως επιχειρήσεις σε καθεστώς πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης θα υπερισχύουν των κλαδικών, εφόσον στην ίδια την κλαδική συλλογική σύμβασης εργασίας δεν έχει προβλεφθεί εξαίρεση, κατά τα προαναφερόμενα, β) προστίθεται παράγραφος 3, που ορίζει ότι η εθνική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση δεν υπερισχύει έναντι της αντίστοιχης τοπικής.

4.   Τροποποιείται η διαδικασία της κήρυξης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικών. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 11 του ν. 1876/1990, για την κήρυξη μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής θα είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης από οποιοδήποτε από τα δυο δεσμευόμενα μέρη και τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, που κοινοποιείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Το τελευταίο γνωμοδοτεί αιτιολογημένα προς τον Υπουργό Εργασίας για την επέκταση, λαμβάνοντας υπόψη την υποβληθείσα αίτηση, τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ότι δεσμεύονται εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό εργαζομένων μεγαλύτερο του 50% και το πόρισμα διαβούλευσης των δεσμευόμενων μερών, ενώπιον του Συμβουλίου, για την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Η κήρυξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εγκρίνει το πόρισμα / αιτιολόγηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει τρεις μήνες μετά την πάροδο ισχύος της ίδιας της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως επιχειρήσεις σε καθεστώς πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης θα μπορούν να εξαιρούνται από την κήρυξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας ως υποχρεωτική, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της Εργασίας και σχετική Υπουργική Απόφαση προς τούτο.

5.  Η μονομερής προσφυγή στη Διαιτησία περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό, αφορώντας, σύμφωνα με το νέο άρθρο 16 του ν. 1876/1990, συλλογικές διαφορές επιχειρήσεων δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, καθώς και συλλογικές διαφορές των οποίων η επίλυση με τη Διαιτησία επιβάλλεται από λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, που συνδέεται με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, εφόσον η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων απέτυχε. Αποτυχία των διαπραγματεύσεων θεωρείται, σύμφωνα με τη νέα διάταξη,  ότι υπάρχει όταν έχει λήξει η προϊσχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας, καθώς και ότι έχει εξαντληθεί η συνδικαλιστική δράση.  Το μέρος που προσφεύγει θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της μεσολάβησης, κάνοντας δεκτή την πρόταση μεσολάβησης. Τόσο η αίτηση για τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία, όσο και η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχουν πλήρη αιτιολογία ως προς τη συνδρομή των απαιτού-μενων με τη  νέα διάταξη όρων για τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία.

6.  Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 τροποποιείται ώστε η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δυο μηνών να θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

7.  Στο άρθρο 38 του ν. 1892/1990 τροποποιείται η παράγραφος 11, με την πρόβλεψη προσαύξησης 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής σε περίπτωση κατά την οποία ο μερικώς απασχολούμενος εργασθεί περισσότερες ώρες από τις αρχικά συμφωνηθείσες.

8. Προβλέπεται η καταχώριση στο ΕΡΓΑΝΗ των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών απασχολούμενων έως και σε 2 εργοδότες και των απασχολούμενων με εργόσημο.

9. Η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παρατείνεται μέχρι και τη σύναψη νέας και όχι πέραν της 31.12.2019.

10.  Παρατείνεται η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ, η οποία έληξε στις 29.04.2019 μέχρι και την 31.12.2019. Με την παράταση ρυθμίζεται το ζήτημα της λήξης της πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και η αδυναμία συγκρότησης νέου, εξαιτίας της μη συγκρότησης Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε..

11. Τροποποιούνται οι ρυθμίσεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 4554/2018, που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία ως προς τα εξής: ο αρμόδιος Προϊστάμενος του ελεγκτικού οργάνου είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή διενέργειας ενός τουλάχιστον επανελέγχου του παραβάτη εντός διαστήματος δώδεκα μηνών, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ελέγχου το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των 2.000,00 €, εφόσον η πρόσληψη γίνει για διάστημα δώδεκα μηνών. Οι άλλες περιπτώσεις (απασχόληση τρίμηνη και εξάμηνη) καταργούνται.

12. Με το άρθρο 7 του ν. 4554/2018, συνίσταται στο ΕΡΓΑΝΗ Μητρώο Παραβατών για την αδήλωτη εργασία, στο οποίο θα καταχωρούνται οι εργοδότες, στους οποίους επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για την απασχόληση αδήλωτων εργαζομένων, με στόχο τον αποκλεισμό τους από τις ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις.      

13. Εισάγεται νέα ρύθμιση (άρθρο 69), που προβλέπει την αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για τους εργοδότες, που δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, περίπτωση κατά την οποία οι συναλλαγές του εργοδότη θα μπορούν να γίνονται μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με την υποβολή ψηφιακού – μαγνητικού μέσου.

14. Σύμφωνα με το άρθρο 214 του νόμου, εργοδότες, που απασχολούν προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, οφείλει να το αναγγείλει στο ΣΕΠΕ πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η αναγγελία υποκαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση μη αναγγελίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018. Αντίγραφο του εντύπου αναγγελίας τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου και επιδεικνύεται από τον εργοδότη στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Κωστούλα Μαζαράκη, Δικηγόρος, LLM, NOMOS Δικηγορική Εταιρία

 Η NOMOS Δικηγορική Εταιρία παρέχει νομικές συμβουλές στο ΕΒΕΘ 

 

 

Πίσω