decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Μηχανισμός «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

01/06/20 11:24

 

Με τροπολογία στον πρόσφατο ν. 4690/2020 (Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄ και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄ και άλλες διατάξεις») θεσπίσθηκε, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μέσου Προσωρινής Στήριξης Sure, ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τον τίτλο ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ. Από τη μελέτη του άρθρου 31 του ως άνω νόμου παρατίθενται στη συνέχεια οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μηχανισμού:

 1. Θα ισχύει για το χρονικό διάστηµα από την 15.06.2020 μέχρι και την 15.10.2020.
 1. Σκοπός του μηχανισμού είναι η ενίσχυση της απασχόλησης µε τη µορφή οικονοµικής ενίσχυσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα.
 1. Ο µηχανισµός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, κατά την ηµεροµηνία δημοσίευσης του νόμου.
 1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που θα ενταχθούν στον μηχανισμό θα μπορούν να μειώσουν το χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για τμήμα, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα µε τις λειτουργικές τους ανάγκες.
 1. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν θα επιφέρει και τη μετατροπή της σύµβασης εργασίας των εργαζομένων, που εντάσσονται στον µηχανισµό.
 1. Οι επιχειρήσεις δύνανται να κάνουν χρήση του μηχανισμού για έναν ή περισσότερους µήνες εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος του για το σύνολο ή µέρος του προσωπικού τους.
 1. Στους εργαζομένους, που εντάσσονται στον µηχανισµό, καταβάλλεται οικονοµική ενίσχυση, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.
 1. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον µηχανισµό. Οι επιχειρήσεις, που εντάσσονται στον µηχανισµό, έχουν την υποχρέωση να καλύψουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονοµαστικού µμισθού των εργαζομένων.
 1. Σε περίπτωση κατά την οποία οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων, µετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού, η διαφορά αναπληρώνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
 1. Στο πλαίσιο του µηχανισµού θα καταβληθεί και αναλογία του επιδόµατος αδείας και του επιδόµατος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονοµικής ενίσχυσης.
 1. Οι επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση του µηχανισµού, υποχρεούνται: α) να µην προβούν σε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας των εργαζόμενων, που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησης της, αυτή είναι άκυρη και β) να διατηρήσουν το ύψος των ονομαστικών μισθών των εργαζόμενων για το χρονικό διάστηµα ένταξης στο µηχανισµό.
 1. Δικαίωµα συμμετοχής στον µηχανισµό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό προϋποθέσεις, που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών τους και περιγράφονται σε πίνακες στην εν λόγω διάταξη του άρθρου 31
 1. Ευνοϊκότερο καθεστώς ένταξης προβλέπεται για τις επιχειρήσεις, που σχετίζονται με τις αερομεταφορές. Οι επιχειρήσεις, που εντάσσονται στον µηχανισµό και έχουν ΚΑΔ, έναν από τους: 51.10 «Αεροπορικές µμεταφορές επιβατών», 51.21 «Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων», 52.23 «Δραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές» και 33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων», οι επιχειρήσεις, που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συμβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών µεταφορών, καθώς και οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν εντός των αερολιµένων της Επικράτειας, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγµατοποιηθέντα µειωµένο χρόνο εργασίας των εργαζοµένων. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στον υπολειπόµενο χρόνο εργασίας των εργαζοµένων αυτών, θα καλυφθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Κατ’ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστηµα ισχύος του µηχανισµού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020.
 1. Με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα καθορισθούν ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονοµικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 1. Από την 15.06.2020 καταργείται το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. Τούτο σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στους δύο μηχανισμούς διαμόρφωσης της εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ όσοι έχουν κάνει χρήση του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας θα πρέπει να διακόψουν την εφαρμογή του την 15.06.2020 με πιθανά πρακτικά προβλήματα, δεδομένου ότι το προσωπικό αυτό βασίζεται σε μηνιαία περίοδο αναφοράς.   

Της Κωστούλας Ι. Μαζαράκη, Δικηγόρου, LL.M., NOMOS Δικηγορική Εταιρία

Η εταιρεία NOMOS, παρέχει νομικές συμβουλές στο ΕΒΕΘ.

Πίσω