decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Ενεργειακών Ελέγχων με το Ν. 4342/2015 και υπόχρεες επιχειρήσεις

18/06/19 11:50

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκε στις 31 Μαΐου 2019, παρατάθηκε κατά τέσσερις μήνες η προθεσμία καταχώρησης Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, που έληγε στις 31/05/2019, μετά από απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

Σύμφωνα με αυτήν, οι επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως υπόχρεες εντός του 2018, μπορούν να υποβάλουν την Έκθεση στο ηλεκτρονικό αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία που μετατέθηκε επίσης είναι και η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων στοιχείων εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Υπόχρεες για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου με το Ν.4342/2015 (Παρ. 10, Άρθρο 10), είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (δηλαδή όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας).

Μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται όλες όσες:

α) Απασχολούν από 250 εργαζόμενους και άνω, ή

β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνονται από τις τελευταίες διαθέσιμες/δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ισχύουν οι διατάξεις της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003). Βάση της διάταξης αυτής, για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως υπόχρεης λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα στοιχεία (οικονομικά και εργαζομένων) της ίδιας της επιχείρησης αλλά αθροίζονται και τα στοιχεία τυχόν συνεργαζομένων ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, ανάλογα με το ποσοστό σύνδεσής τους. Δηλαδή το αν μια επιχείρηση είναι υπόχρεα, εξετάζεται σε συνδυασμό με τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες εταιρείες της και μετέπειτα διενεργείται ξεχωριστός και ανεξάρτητος Ενεργειακός Έλεγχος σε καθεμία από αυτές, που τελικά κρίνονται υπόχρεες.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις με βάση τα παραπάνω, μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία που δόθηκε (30/09/2019), έχουν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές, για τις εγκαταστάσεις και τα οχήματα που περιλαμβάνονται τουλάχιστον στο 90% των ενεργειακών καταναλώσεων της εταιρείας:

 

>          Να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο με βάση τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 16247 και των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Ν.4342/2015, από ενεργειακούς ελεγκτές κατάλληλης τάξης και εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΥΠΕΝ και στη συνέχεια σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

>          Να εφαρμόσουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VI της σχετικής νομοθεσίας.

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα εντάξει στον προγραμματισμό τους τη συγκεκριμένη υποχρέωση θα πρέπει άμεσα να το πράξουν, καθώς και να αξιολογήσουν και να ελέγξουν και τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς είναι η τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται για την ολοκλήρωση των Ενεργειακών ελέγχων τον τελευταίο χρόνο (προηγούμενες καταληκτικές ημερομηνίες 10/07/18, 31/12/2018 και 31/05/2019), ενώ εντός Μαΐου το Σώμα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, άρχισε να αποστέλλει σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις, αρχικά προς 300 περίπου μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, πως είναι υπόχρεες για ενεργειακό έλεγχο, αφού διασταυρώθηκε η σχετική τους υποχρέωση από στοιχεία που συλλέχθηκαν (Α.Α.Δ.Ε., Γ.Ε.ΜΗ, ΕΡΓΑΝΗ) και η μη συμμόρφωσή τους με τη σχετική νομοθεσία. Υπενθύμιζε τέλος, στις εν λόγω επιχειρήσεις ότι η μη συμμόρφωση με την παραπάνω υποχρέωση, μετά από εισήγηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιφέρει πρόστιμο από 5.000,00€ έως και 100.000,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τεχνικό Σύμβουλο του ΕΒΕΘ, στα τηλέφωνα 2310 552 110, 2310 552 144 & 2310 552 000 (αρμόδιος κ. Παύλος Κωτσίδης).

Πίσω