decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Παράταση υποβολής αιτήσεων σε επιδοτούμενα σεμινάρια του ΕΒΕΘ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, έως τις 15.03.2019.

04/03/19 14:25

Αγαπητά μέλη,

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνει για την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης που οργανώνει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2018, έως την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019.

Τα εν λόγω σεμινάρια αφορούν τους εργαζομένους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ), στις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΘ και χρηματοδοτούνται 100% από τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτά.

Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 40 ώρες και οι συμμετέχοντες αποζημιώνονται με το ποσό των 5€ ανά ώρα (200€ εφόσον δεν σημειώσουν καμία απουσία). Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τηρείται ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, ενώ βάσει της εγκυκλίου του προγράμματος, κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο 8 ωριαίες απουσίες (μέχρι 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης).

Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 1 μόνο σεμινάριο κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

             Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΕΔ, εκτός ωραρίου εργασίας, σε απογευματινές ώρες (έναρξη στις 17.30 περίπου).

Τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης είναι:

1.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - DIGITAL MARKETING

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

4.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

6.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

7.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

8.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΕΒΕΘ, επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και πληρούν τα κάτωθι:

  • απασχολούν  από 1 έως 49 εργαζόμενους.
  • καταβάλλουν στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%), για τους εργαζόμενους της επιχείρησης.
  • δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%

 

Επισυνάπτονται:

- Δήλωση Συμμετοχής με τα στοιχεία της επιχείρησης και των εργαζομένων της που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης.

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης.

    

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να καταθέσουν ή να στείλουν ταχυδρομικά (courier) στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 3ος όροφος), κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 15:00, μέχρι την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019:

Α) την προαναφερόμενη Δήλωση Συμμετοχής (πίνακας με στοιχεία) συμπληρωμένη με όλα τα αναγκαία στοιχεία της επιχείρησης και των καταρτιζομένων.

Β) την προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον κάθε εργαζόμενο που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Γ) αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του κάθε καταρτιζόμενου.

Δ) αντίγραφο επίσημου αποδεικτικού ΑΦΜ  του κάθε καταρτιζόμενου από την αρμόδια ΔΟΥ (π.χ. εκκαθαριστικό, βεβαίωση ΑΦΜ κλπ).

Ε) αντίγραφο βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του κάθε καταρτιζόμενου, για την καταβολή από τον ΟΑΕΔ της επιδότησης μετά το πέρας του σεμιναρίου και την ολοκλήρωση από τον εν λόγω Οργανισμό των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

ΣΤ) αποδεικτικό επιπέδου εκπαίδευσης (απολυτήριο δημοτικού/γυμνασίου/λυκείου, μεταλυκειακή εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ) / τριτοβάθμια εκπαίδευση (π.χ. ΑΕΙ/ΤΕΙ) / μεταπτυχιακό / διδακτορικό). Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται να υποβληθούν μεταφρασμένοι και επικυρωμένοι σε απλό φωτοαντίγραφο. Μόνο στην περίπτωση που ο καταρτιζόμενος δεν έχει ολοκληρώσει πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν δύναται να αποδείξει το επίπεδο της εκπαίδευσής του (π.χ. λόγω απώλειας σχετικών αποδεικτικών), υποχρεωτικά συμπληρώνει Υ/Δ ότι δεν έχει ολοκληρώσει πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

     Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310 370183 (κ. Ε. Παπαδημητρίου) και 370181, (κ. Γ. Εμμανουηλίδης).  

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

 

Εμμανουήλ Βλαχογιάννης            

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Πίσω