decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΈΡΓΟΥ BLUE_BOOST

03/07/18 15:37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Θεσσαλονίκη, 03.07.2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ                                                   Αριθ. πρωτ.: 11768

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής προς το ΕΒΕΘ υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, για την οργάνωση και υλοποίηση πιλοτικού σχεδίου παροχής κουπονιών καινοτομίας σε Μικρομεσαίες και Νεοφυείς επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (Blue Growth) και συνοδευτικών δράσεων, όπως οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό τεύχος διακήρυξης, στο πλαίσιο του έργου “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach” (BLUE_BOOST), που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG ADRION.

Αναθέτουσα Αρχή                                                                                                                     

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Τσιμισκή 29, 546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 370171, Fax: 2310 370175

Internet: www.ebeth.gr     

Ε-mail: root@ebeth.gr

CPV: 73200000-4, 79410000-1 και 80520000-5

Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή προς το ΕΒΕΘ υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (external expertise) για την οργάνωση και υλοποίηση πιλοτικού σχεδίου παροχής κουπονιών καινοτομίας σε Μικρομεσαίες και Νεοφυείς επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (Blue Growth), καθώς επίσης συνοδευτικών προς αυτό δράσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να ορίσει τον υπεύθυνο παροχής της υπηρεσίας, έναν υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης και να θέσει στη διάθεση του ΕΒΕΘ δύο (2) ειδικούς, έναν σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης και έναν σε θέματα διατομεακής καινοτομίας. Οι δύο ειδικοί θα συμμετάσχουν, ως μέλη της Τοπικής Ομάδας Καινοτομίας, που θα συγκροτήσει το ΕΒΕΘ, σε συναντήσεις των εταίρων του έργου, σε εκδηλώσεις και workshops ευαισθητοποίησης, καθοδήγησης, δικτύωσης Πολύ Μικρών - Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) / Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up)  προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία τους με Παρόχους Τεχνογνωσίας, καθώς και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν στην αξιολόγηση των Καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα υποβάλουν, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης, ΠΜΜΕ/Start-Up της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της Γαλάζιας Ανάπτυξης σε συνεργασία με Παρόχους Τεχνογνωσίας από την ευρύτερη περιοχή του Προγράμματος ADRION, καθώς επίσης και στην παρακολούθηση της υλοποίησης τουλάχιστον πέντε (5) καινοτόμων σχεδίων που θα επιλεγούν, σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για να λάβουν κουπόνια καινοτομίας ύψους έως 9.000€ έκαστο. Τέλος, θα αξιολογήσουν και θα βεβαιώσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των επιλεγέντων σχεδίων, ούτως ώστε να καταβληθεί το ποσό των κουπονιών καινοτομίας στους σχετικούς παρόχους τεχνογνωσίας.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (38.463,71€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) ποσού εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (9.231,29€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ (47.695,00€).

Διάρκεια σύμβασης: Ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τις 31.10.2019 ή τη λήξη τυχόν παράτασης της περιόδου υλοποίησης του έργου BLUE_BOOST.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

γ) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την παραλαβή τεύχους προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Λογιστηρίου, Ταμείου και Επιμελητείας του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 - 15.00, αρμόδια κ. Λιώτα  Σταματιάδου, τηλ. 2310 370171.

Οι προσφορές κατατίθενται στο γενικό πρωτόκολλο του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 3ος όροφος μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00.

Προσφορές που παραλαμβάνονται από το ΕΒΕΘ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00, στα γραφεία του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 1ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

.                        

         Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πίσω