decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Πρακτικές αποφυγής ή μείωσης των πρόσθετων δασμών ΗΠΑ

12/11/19 12:31

 

 

Αμερικανικές και ξένες επιχειρήσεις, εισαγωγείς, εξαγωγείς και παραγωγοί, εξακολουθούν να διερευνούν τρόπους μείωσης των επιπτώσεων των πρόσθετων δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε εισαγόμενα αγαθά αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου (25% και 10% αντίστοιχα, γνωστών ως Section 232) από σειρά χωρών προέλευσης (σε ισχύ από 1.6.2018 για κ-μ ΕΕ), σε χιλιάδες προϊόντα από την Κίνα (δασμών γνωστών ως Section 301, βλ.), ή σε προϊόντα της ΕΕ ως αντίποινα για επιδοτήσεις σε Airbus (10% για προϊόντα πολιτικής αεροπορίας, 25% για λοιπά σχετικού καταλόγου επιλεχθέντων προϊόντων βλ.).

Σύμφωνα με έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, σημαντικότατες είναι οι επιπτώσεις στις αμερικανικές εξαγωγές λόγω πρόσθετων δασμών που επέβαλαν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ (όπως, μέχρι τώρα, η ΕΕ και χώρες Κίνα, Ινδία, Τουρκία και Ρωσία, ενώ δασμολογικά αντίποινα Καναδά και Μεξικού διακόπηκαν 20.5.2019), ως αντίποινα σε πλαίσιο επίλυσης διαφορών ΠΟΕ.

Λαμβανομένου υπόψη ότι ορισμένος βαθμός ευελιξίας και εφευρετικότητας ως προς τη διάρθρωση επιχειρηματικών σχεδίων και εμπορικών συμφωνιών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιθώριο εταιρικού κέρδους, προς αντιμετώπιση της σημαντικής έκθεσης σε δασμολογικές επιβαρύνσεις, σε πλαίσιο συνεχών σχετικών διεθνών εξελίξεων, επισημαίνεται, ως προς τις εδώ εισαγωγές, ότι παρά τις αλλαγές των κατά περίσταση εφαρμοστικών κανονισμών, από πλευράς της αρμόδιας αμερικανικής Τελωνειακής Αρχής CBP (Customs and Border Protection), υπάρχουν ορισμένοι αποδεδειγμένοι και θεμιτοί τρόποι αποφυγής ή μείωσης των πρόσθετων δασμών, οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω, ενδεικτικώς, ως κυριότερες πρακτικές που δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πληττόμενες εταιρείες.

Εξαιρέσεις (exclusions). Τόσο το Υπουργείο Εμπορίου / DoC (για χάλυβα και αλουμίνιο, Section 232, βλ.) όσο και το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ / USTR (για κινεζικά προϊόντα, Section 301, βλ.) δέχονται αιτήματα εξαίρεσης, ορισμένης χρονικής διάρκειας, συγκεκριμένων προϊόντων από τους επιβληθέντες πρόσθετους δασμούς. Επισημαίνεται, δικαίωμα υποβολής αιτημάτων εξαίρεσης έχουν μόνο αμερικανικές εταιρείες που εισάγουν εν λόγω προϊόντα (βλ.). Οι σχετικές διαδικασίες επιτρέπουν σε εταιρείες, ή εμπορικές ενώσεις, να επιχειρηματολογήσουν ως προς την κρισιμότητα συγκεκριμένων εισαγόμενων προϊόντων για την αμερικανική οικονομία, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα δεν είναι δυνατόν προέλθουν από αλλού. Πολλά από τα αιτήματα που υπεβλήθησαν μέχρι στιγμής έγιναν δεκτά, σε βάση πειστικής επιχειρηματολογίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι, αντίθετα με δυνατότητα εξαιρέσεων για δασμούς Section 232 / 301, ως προς τους πρόσθετους δασμούς σε προϊόντα ΕΕ λόγω επιδοτήσεων Airbus η σχετική τελική Απόφαση Γραφείου ΕΑ (USTR) δεν περιείχε πρόβλεψη διαδικασίας για εξαίρεση συγκεκριμένων προϊόντων/φορτίων.

Διαχείριση δασμολογικών κατηγοριών (tariff engineering). Όπως ισχύει βάσει νομολογίας αμερικανικών δικαστηρίων, παρά την τάση αντίθετων προσεγγίσεων από την αρμόδια αμερικανική Τελωνειακή Αρχή (CBP / Customs and Border Protection), δασμοί εισπράττονται (από την ίδια CBP) μόνο για προϊόντα όπως εισήχθησαν. Ως αποτέλεσμα, εισαγωγείς σε πολλούς διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς, όπου εφαρμόζονται υψηλοί δασμοί, επιδιώκουν την εισαγωγή προϊόντων σε ημιτελή ή ημι-επεξεργασμένη μορφή προκειμένου να εκμεταλλευθούν νόμιμα τις διατάξεις δασμολογικής ταξινόμησης βάσει των οποίων επιβάλλεται χαμηλότερος ή/και μηδενικός δασμός στις υποκείμενες δασμολογικές υποκατηγορίες (πχ. μέρη ενός προϊόντος μπορεί να εμπίπτουν σε εντελώς διαφορετική δασμολογική ταξινόμηση με χαμηλότερο δασμό από τον αντίστοιχο για το ολοκληρωμένο προϊόν).

Περαιτέρω, η ταξινόμηση στο ειδικό Κεφάλαιο 98 (“Special classification provisions”, βλ.) του αμερικανικού δασμολογίου (USHTS), επίσης επιτρέπει, περιπτωσιακά, διαχείριση δασμολογικών κωδικών για αποφυγή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, των πρόσθετων δασμών. Οι εφαρμοστικές διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου καλύπτουν πολυάριθμους τύπους ειδικών κατηγοριών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς, καθώς και συγκεκριμένες περιπτώσεις παραγωγής ή προμήθειας που αφορούν σε αμερικανικά εξαρτήματα (π.χ. συγκεκριμένα προϊόντα, για οποία υπό παρούσες συνθήκες ισχύουν πρόσθετοι δασμοί, μπορούν να εισαχθούν υπό κανονική ή μειωμένη/μηδενική δασμολόγηση αν α) εμπεριέχουν αμερικανικά μέρη/εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τους ή β) αφορούν ειδικές χρήσεις, όπως π.χ. προϊόντα ΑΜΕΑ, κ.ά.).

Λειτουργική διαχείριση παραγωγής (operational engineering). Εναλλακτική προσέγγιση ενδεχομένως είναι η διαχείριση της χώρας προέλευσης. Όπως γενικά ισχύει διεθνώς, η α/Τελωνειακή Αρχή CBP θεωρεί ότι ο τόπος ουσιαστικού μετασχηματισμού του ολοκληρωμένου τελικού προϊόντος καθορίζει την χώρα τελικής παραγωγής / προέλευσης (π.χ. σε περιπτώσεις συναρμολόγησης εξαρτημάτων, υπομονάδων, μερών κλπ. σε άθροισμα μερών). Επομένως, μέσω μετατόπισης λειτουργιών παραγωγής μεταξύ διαφορετικών χωρών, στο μέτρο του δυνατού, ενδεχομένως υπάρχει περιθώριο αποφυγής πρόσθετων δασμών.

Δασμολόγηση στην πρώτη αξία/πώληση (valuation). Σύμφωνα με την α/Αρχή ITC / International Trade Commission (βλ.), όταν εμπορεύματα πωλούνται περισσότερες από μία φορές πριν από την τελική τους εισαγωγή στις ΗΠΑ (όπως σε πωλήσεις που περιλαμβάνουν μεσάζοντες), ο Κανόνας Πρώτης Πώλησης, “First Sale Rule”, επιτρέπει δήλωση της δασμολογητέας αξίας με αναγωγή και χρήση της αρχικής / πρώτης πώλησης του παραγωγού, εφόσον τεκμηριωθεί η πώληση ως τελική εξαγωγή στις ΗΠΑ και ο εισαγωγέας πληροί τις λοιπές τελωνειακές απαιτήσεις (βλ.). Η διαχείριση της δασμολογητέας ύλης / αξίας πρώτης πώλησης θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη σε τομείς εισαγόμενων προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε υψηλούς δασμούς. Σε εν λόγω περίπτωση, ο δασμός καταβάλλεται με βάση την τιμή της πρώτης αγοράς από τον παραγωγό αντί της υψηλότερης τιμής που ενδεχομένως ισχύει μεταξύ ενός εισαγωγέα και μιας εμπορικής εταιρείας. Αν και οι πρόσθετοι δασμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση, η αξία επί της οποίας επιβάλλεται ο δασμός είναι σημαντικά χαμηλότερη, επομένως και το σύνολο δασμών χαμηλότερο.

Διάφορα κριτήρια πρέπει να πληρούνται ώστε να αποδεικνύεται ότι η τιμή της πρώτης πώλησης αντιστοιχεί σε πώληση με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ, υπό όρους ανεξαρτησίας των εμπλεκόμενων μερών (χωρίς να επηρεάζει ο πωλητής τον αγοραστή και αντιστρόφως), αλλά, κατόπιν τεκμηρίωσης, η αξία πρώτης πώλησης επιτρέπει ουσιαστική οικονομία δασμολογικών επιβαρύνσεων. Η τεκμηρίωση πρώτης πώλησης μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως μακροπρόθεσμη πρόσοδος: ακόμα και όταν παύσουν οι πρόσθετοι δασμοί, η χρήση της δασμολογητέας αξίας πρώτης πώλησης θα εξακολουθεί να μειώνει τους κανονικούς δασμούς επί των εισαγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, οι εισαγωγείς συνιστάται να εξετάζουν εάν ορισμένα ποσά που τυπικά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, όπως προμήθειες, μεταφορικά έξοδα, τέλη επιθεώρησης, έως και τυχόν χρεώσεις συναρμολόγησης μετά την εισαγωγή, μπορούν ενδεχομένως να εξαιρεθούν από την δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων προϊόντων.

Τελωνειακές αποθήκες (bonded facilities). Για εταιρείες με δραστηριότητες τόσο στην μεταποίηση όσο και στην επανεξαγωγή προϊόντων οι τελωνειακές αποθήκες παρέχουν ασφαλές καταφύγιο από πρόσθετους δασμούς. Τα αγαθά που εισάγονται σε μια Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου (FTZ, για ΗΠΑ βλ.), σε προνομιακό τελωνειακό καθεστώς, διατηρούν την δασμολογική τους ταξινόμηση, υπό οποία εισήχθησαν, ακόμα και αν μεταποιηθούν σε προϊόν σε οποίο επιβάλλεται πρόσθετος δασμός, ενώ εν συνεχεία μπορούν να εξαχθούν από την Ελεύθερη Ζώνη, από τις ΗΠΑ, χωρίς καταβολή δασμών. Επιπλέον, αγαθά οποία κανονικά υπόκεινται σε πρόσθετους δασμούς μπορούν να εισαχθούν και αποθηκευτούν σε τελωνειακή αποθήκη (καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης), για χρονικό διάστημα έως και πενταετίας, αποφεύγοντας τους πρόσθετους δασμούς εάν α) εξαχθούν απευθείας από την αποθήκη, β) εισαχθούν για κατανάλωση στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της περιόδου επιβολής πρόσθετων δασμών, ή γ) αφού έχει χορηγηθεί από τις Αρχές εξαίρεση (exclusion) καταβολής πρόσθετου δασμού.

Επιστροφή δασμών (duty drawback). Ο κανονισμός επιστροφής δασμών, καθώς και τυχόν άλλων φόρων ή τελών, από την α/Τελωνειακή Αρχή CBP (βλ.), προβλέπει επιστροφή του 99% των δασμών/τελών που καταβλήθηκαν για εισαγόμενα αγαθά, εφόσον αυτά ακολούθως εξάγονται (ως εισήχθησαν ή ως μεταποιημένα τελικά) ή καταστρέφονται υπό Τελωνειακό έλεγχο. Το αίτημα επιστροφής δασμών/τελών δεν υποβάλλεται κατ’ ανάγκη μόνο από συγκεκριμένο εισαγωγέα, δεδομένου ότι το δικαίωμα επιστροφής δασμών μπορεί να εκχωρηθεί από έναν εισαγωγέα (οποίος δεν δραστηριοποιείται σε εξαγωγές) σε έναν εξαγωγέα, μειώνοντας το κόστος και για τους δύο. Σημειώνεται ότι δικαίωμα επιστροφής δασμών τεκμηριώνεται και για πρώτες ύλες. Βάσει της υφιστάμενης πληροφόρησης, ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να ισχύει μόνο για ορισμένες κατηγορίες δασμών (π.χ. ναι για Section 301 αλλά ασαφώς για δασμούς Section 232 ή άλλους, λόγω τρέχουσας επικαιροποίησης της εφαρμοστικής νομοθεσίας από την α/Τελωνειακή Αρχή CBP).

Αδασμολόγητο όριο ελάχιστης αξίας (Section 321, “de minimis”). Σύμφωνα με το εμπορικό θεσμικό πλαίσιο ΗΠΑ (“Trade Facilitation Act 2015”, Title IX-Miscellaneous Provisions) δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί σε προϊόντα αξίας έως και $ 800 ανά αποστολέα (shipper) ανά ημέρα (συγκεκριμένα "...for express and postal shipments..."), ως "de minimis value" ή "de minimis shipment", φορτίου/εισαγωγής Section 321 (σε ισχύ από 3/2016, βλ.). Βάσει της υφιστάμενης πληροφόρησης, ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να ισχύει μόνο για ορισμένες κατηγορίες δασμών (π.χ. ναι για Section 301, ίσως όχι για δασμούς Section 232). Κατά τη χρήση της περίπτωσης de minimis εισαγωγών προϊόντων, οι εταιρείες πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν σε αρμόδια Αρχή CBP, προς αποφυγή τυχόν δέσμευσης φορτίου, έως και κατάσχεσής του, λόγω εμπλοκής άλλης συναρμόδιας α/Αρχής ή ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.

 

Πίσω