decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Συμμετοχή της Ελλάδας στο Σχέδιο Ανάκαμψης των Δυτικών Βαλκανίων

28/07/20 10:45

 

Μέχρι τις 18 Αυγούστου θα πρέπει να κοινοποιηθούν οι απόψεις ενδιαφερόμενων φορέων και επιχειρήσεων στην Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το Σχέδιο Ανάκαμψης των Δυτικών Βαλκανίων (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Το Σχέδιο αυτό αναμένεται να δημοσιευθεί περί το τέλος Σεπτεμβρίου και στοχεύει: 

  • Στην δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με έμφαση στους πλέον παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
  • Στην ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου επενδυτικού περιφερειακού χώρου. 
  • Στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την προσέγγιση και την προσαρμογή των χωρών της περιοχής στην Ενιαία Αγορά της  Ένωσης. 

Τα ανωτέρω αναμένεται να εξειδικεύονται περαιτέρω στο Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο, το οποίο : 

α) θα περιλαμβάνει ένα ουσιαστικό επενδυτικό πακέτο για την περιφέρεια των Δυτ. Βαλκανίων. Ειδικότερα, εκτιμάται η διάθεση τουλάχιστον € 10 δις για την περίοδο 2021-2027 από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ ΙΙΙ). Παράλληλα, η Ευρ. Επιτροπή προαναγγέλλει τον διπλασιασμό των χορηγήσεων μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτ. Βαλκανίων (WBIF) για την υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, της Συνδεσιμότητας, της Ψηφιοποίησης, του Πράσινου Θεματολογίου και κοινωνικών ζητημάτων καθώς και την υπαγωγή των Δυτ. Βαλκανίων στο Σύστημα Εγγύησης Επενδύσεων. 

β) θα αποδίδει κεντρικό ρόλο σε θέματα μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία καθώς και στην Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Θεματολογίου 2019 της Ευρ. Επιτροπής, αλλά και λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τομείς αυτοί  για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την απασχόληση των νέων. Σημειώνεται, επίσης, ο σημαντικός ρόλος της Αειφόρου  Οικονομίας για την περιφερειακή ολοκλήρωση της περιοχής.

γ) θα επικεντρώνεται σε ζητήματα μεταφορών και ενέργειας. Η Επιτροπή επισημαίνει τους τομείς αυτούς, στους οποίους πρόκειται να συνεχίσει τις επενδύσεις (ως μοχλό ανάπτυξης) και στο επόμενο διάστημα. Για την Ελλάδα, οι τομείς αυτοί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων για την χάραξη οδεύσεων, την μεταφορά ενέργειας και την αξιοποίηση τεχνογνωσίας μας στις ΑΠΕ. 

δ) θα προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση των νέων, ιδίως την αντιστροφή του brain drain, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας (ιδίως περιβάλλον και ψηφιοποίηση) και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, προς τον οποίο θα κατευθυνθούν επενδύσεις. Επιπροσθέτως, θα μπορούσαν να εξεταστούν οι δυνατότητες εμπλουτισμού των προτεραιοτήτων με στόχους στους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού, που διαθέτουν την δυναμική δημιουργίας θέσεων εργασίας.

ε) θα υπογραμμίζει την αξία της ενιαίας αγοράς και την ανάγκη ένταξης σε αυτήν των οικονομιών των Δυτικών Βαλκανίων.

Κατόπιν των ανωτέρω, εν αναμονή του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου της Ευρ.Επιτροπής για τα Δυτ. Βαλκάνια και προκειμένου να προσδιοριστούν οι αποτελεσματικότεροι τρόποι συνεργασίας και ενίσχυσης εν τοις πράγμασι της ενταξιακής πορείας των χωρών των Δυτ. Βαλκανίων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις παρακαλούνται όπως γνωρίσουν στην Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 2103682767 & email: b08@mfa.gr , αρμόδια Σ. Ζαχαρή, Γραμματέας ΟΕΥ ΄Γ ) τις απόψεις τους, έως τις 18 Αυγούστου 2020 σχετικά με:

  •           Τις προτεραιότητες που κρίνουν ανά κλάδο και τομέα της οικονομίας για κάθε χώρα των Δυτ. Βαλκανίων και για την περιοχή συνολικά.
  •            Τις δυνατότητες που διαθέτουν για την υλοποίηση δράσεων και την εκτέλεση έργων, καθώς και για την επί τόπου συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές. 
  •           Τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι δικαιούχοι των Δυτ. Βαλκανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου 
  •            Άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να προβλεφθούν για τον εμπλουτισμό του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου, προς όφελος τόσο των Δυτ. Βαλκανίων όσο και της χώρας μας. 


 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Πίσω