ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (Π.Δ.249/93, Οδηγία 86/653/ΕΟΚ) Ατομικές Επιχειρήσεις
 

 1. ΑΙΤΗΣΗ (Μπορείτε να την "κατεβάσετε" εδώ (αρχείο pdf) ή να την προμηθευτείτε από το Τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.)
   
 2. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ τουλάχιστον Λυκείου ή άλλου ισοτίμου ή αντιστοίχου προς αυτό Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
   
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ "περί μη πτωχεύσεως" από το Πρωτοδικείο.
   
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ότι, δεν τελεί "υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη".
   
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, ότι:

             α) ο ενδιαφερόμενος δεν καταδικάστηκε για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα, ή σε αντίθετη περίπτωση ότι, «… έχει καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…»
              β) δεν είναι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οποιονδήποτε τρόπο και
              γ) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 4 του Π.Δ. 219/91 (προσδιορίζεται ποια πρόσωπα δεν μπορούν να είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι1)

        6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ για τους Έλληνες ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ για τους αλλοδαπούς από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών, επιπλέον ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, καθώς επίσης και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΟΣ, για την άσκηση του επαγγέλματος του Εμπορικού Αντιπροσώπου η οποία χορηγείται από την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημείωση: Πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του Ε.Β.Ε.Θ. «Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία» ή «Βεβαίωση μεταβολής εργασιών» με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. που αφορά στους Εμπορικούς Αντιπροσώπους.

Το πιστοποιητικό "περί μη πτωχεύσεως" και το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί "υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη" έχουν ισχύ τρεις μήνες..

Για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκεί το επάγγελμα του εμπορικού αντιπροσώπου οφείλει να είναι γραμμένος στα μητρώα του Ε.Β.Ε.Θ.

1Εμπορικοί Αντιπρόσωποι, κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος, δεν μπορούν να είναι ιδίως:

α) Τα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα του οργάνου έχουν την εξουσία να δεσμεύσουν μια εταιρεία ή ένωση προσώπων.

β) Οι εταίροι οι οποίοι έχουν νόμιμη εξουσία να δεσμεύουν τους άλλους εταίρους.

γ) Οι διαχειριστές που ορίζονται από το δικαστήριο, οι εκκαθαριστές ή οι σύνδικοι πτωχεύσεως.

Αν δεν έχετε τον Acrobat Reader προμηθευτείτε τον από το επίσημο site της Adobe.