ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube
Συχνές Ερωτήσεις
FAQ logo
ΓΕΝΙΚΑ

Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα www.ebeth.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, κάνοντας χρήση του κωδικού πρόσβασης, εφόσον έχετε εγγραφεί στο e-chamber  και εάν όχι, τότε με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτετε από τη ΓΓΠΣΔΔ . Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα μέλη του ΕΒΕΘ έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και πληρωμής της ετήσιας συνδρομής στο ΕΒΕΘ με πιστωτική / χρεωστική κάρτα (άμεση ενημέρωση συστήματος) ή με την χρήση ηλεκτρονικού κωδικού ΔΙΑΣ (έμμεση ενημέρωση συστήματος).

Μπορείτε να αναζητήσετε την εταιρία σας με τον ΑΦΜ ή τον ΑΡ.ΓΕΜΗ για να διαπιστώσετε σε ποιο Επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ,  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ https://publicity.businessportal.gr

Θα ακολουθήσετε την αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσής του. Θα εισέλθετε στην ιστοσελίδα https://echamber.ebeth.gr -θα συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασης που ήδη έχετε ή με τους κωδικούς taxisnet και θα επιλέξετε τα Πιστοποιητικά-> πιστοποιητικά μητρώου επιχειρήσεων-> έκδοση κλπ.
Το κόστος ανέρχεται στα 5,12 ευρώ και η πληρωμή γίνεται είτε μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας (άμεση ενημέρωση συστήματος με την πληρωμή)  είτε με την χρήση ηλεκτρονικού κωδικού ΔΙΑΣ (έμμεση ενημέρωση συστήματος με την πληρωμή).
Στη περίπτωση που οφείλετε τη συνδρομή του ΕΒΕΘ για την φετινή χρήση, θα πρέπει προηγουμένως να τακτοποιήσετε την οφειλή και στη συνέχεια να προβείτε στην έκδοση του πιστοποιητικού.

Θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα από εταιρικό mail ή σε εταιρικό επιστολόχαρτο ή αλλιώς οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να το υποβάλει, με σχετική εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, στο mitroo@ebeth.gr , επισυνάπτοντας μια πρόσφατη απεικόνιση από το myA.A.D.E. όπου θα φαίνονται οι ΚΑΔ που έχετε δηλωμένους στην Εφορία.

Θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα από εταιρικό mail ή εταιρικό επιστολόχαρτο ή αλλιώς οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να το υποβάλει, με σχετική εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, στο mitroo@ebeth.gr  επισυνάπτοντας μια πρόσφατη απεικόνιση από το myA.A.D.E. όπου θα φαίνονται οι ΚΑΔ που έχετε δηλωμένους στην Εφορία.

Μέσω της ιστοσελίδας μας www.ebeth.gr ->Υπηρεσίες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Αναζητήσεις (στις επιλογές στην αριστερή στήλη), σας δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης επιχειρήσεων με διάφορα κριτήρια, όπως: αναζήτηση μελών με περιγραφή δραστηριότητας, επωνυμία κλπ.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων - Μελών ΕΒΕΘ, μία επιχείρηση μπορεί να λάβει σε ετήσια βάση αθροιστικά επιδότηση για τη συμμετοχή της σε μία Έκθεση Εξωτερικού, στη Γενική Έκθεση της ΔΕΘ-HELEXPO και σε δύο κλαδικές Εκθέσεις της ΔΕΘ-HELEXPO. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα δείτε εδώ.

ΓΕΜΗ

Εισέρχεστε με τον κωδικό πρόσβασης της εταιρείας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, μέσω του link www.businessportal.gr και ακολουθείτε τις οδηγίες του εντύπου πληρωμής που παράγει το σύστημα.  

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι τα φυσικά πρόσωπα, που κατά την έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία απέκτησαν εμπορική δραστηριότητα. Όσες ατομικές επιχειρήσεις διαθέτουν ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύοντα) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα με τους εμπορικούς ΚΑΔ, που είναι ενσωματωμένο στην Υπουργική Απόφαση 96618/10.10.2022, με θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε  εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.» – Τροποποίηση της υπό στοιχεία 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226), είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Την  ανωτέρω Υπ. Απόφαση θα βρείτε εδώ.

Η Αίτηση Εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας www.ebeth.gr  -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Αίτηση Εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο. 
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψετε είναι η Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας με τη φυσική ή ψηφιακή υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. ή η Απεικόνιση Στοιχείων Μητρώου από το MyA.A.D.E.,  η ταυτότητα του φυσικού προσώπου και η αίτηση που θα παραχθεί από το σύστημα αφότου υπογραφεί.

Θα πρέπει να μας αποστείλετε σχετικό αίτημα υποβάλλοντας τη Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών με τη φυσική ή ψηφιακή υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. ή την Απεικόνιση Στοιχείων Μητρώου από το MyA.A.D.E., ώστε να προβούμε στην υποβολή σχετικού αιτήματος στο ΓΕΜΗ. Στη συνέχεια και αφού πληρωθούν τα έντυπα πληρωμής του ΓΕΜΗ, θα δημοσιεύσουμε σχετική Ανακοίνωση Διαγραφής της επιχείρησής σας από τα Mητρώα μας.

Η αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων μπορεί να γίνει είτε στο e-mail του Τμήματος Mητρώου του ΕΒΕΘ, mitroo@ebeth.gr  είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΒΕΘ https://echamber.ebeth.gr αφού συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασης που ήδη έχετε ή με τους κωδικούς taxisnet

Εφόσον το αίτημα σταλεί από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να συνυποβληθεί και η εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης ή μια Υ.Δ. από το www.gov.gr,

Θα πρέπει να μας αποστείλετε τη Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών με τη φυσική ή ψηφιακή υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της ΔΟΥ, ώστε να προβούμε στην υποβολή σχετικού αιτήματος στο ΓΕΜΗ. Στη συνέχεια και αφού πληρωθούν τα σχετικά έντυπα πληρωμής του ΓΕΜΗ, θα δημοσιεύσουμε σχετική Ανακοίνωση Μεταβολής στοιχείων της επιχείρησης.

Η αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων μπορεί να γίνει είτε στο e-mail του Τμήματος Μητρώου του ΕΒΕΘ, mitroo@ebeth.gr είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΒΕΘ, https://echamber.ebeth.gr , αφότου συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασης που ήδη έχετε ή με τους κωδικούς taxisnet

Εφόσον το αίτημα σταλεί από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να συνυποβληθεί και η εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης ή μια Υ.Δ. από το www.gov.gr .

Η έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων ΓΕΜΗ, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://services.businessportal.gr όπου θα εισέλθετε με τους κωδικούς πρόσβασης ΓΕΜΗ της εταιρίας.

Μπορείτε να δηλώσετε/ενημερώσετε το email επικοινωνίας της επιχείρησης από το https://www.businessportal.gr 
Πραγματοποιείτε είσοδο με τους κωδικούς ΓΕΜΗ που διαθέτει η επιχείρησή σας και πατώντας, στην συνέχεια, το εικονίδιο του χρήστη που βρίσκεται επάνω δεξιά, επιλέγετε το «Στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας».
Εκεί δηλώνετε το επιθυμητό email , με το οποίο θα ενημερωθεί η μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ καθώς και το Μητρώο του Επιμελητηρίου, λόγω της διασύνδεσης των δύο Μητρώων.

Προκειμένου να προβείτε στην αλλαγή «Στοιχείων χρήστη και πρόσβασης», έτσι ώστε να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις σχετικά με τις αιτήσεις σας στο ΓΕΜΗ, θα πρέπει να εισέλθετε στο https://www.businessportal.gr με τους κωδικούς ΓΕΜΗ που διαθέτει η εταιρεία σας και πατώντας, στην συνέχεια, το εικονίδιο του χρήστη που βρίσκεται επάνω δεξιά, επιλέγετε το «Στοιχεία χρήστη και πρόσβασης». Εκεί δηλώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας αν προκύψει κάποιο ζήτημα κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στο ΓΕΜΗ.

Αρχικά, απαιτείται η λήψη του αριθμού EORI από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησής σας. Για τη λήψη του αριθμού EORI, θα υποβάλετε Αίτηση – Δήλωση συνοδευόμενη με τα, κατά περίπτωση, απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://myaade.gov.gr) για τις Τελωνειακές Αρχές που συμμετέχουν στην εφαρμογή ή θα την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Τελωνειακές Αρχές που δεν συμμετέχουν στην εφαρμογή. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησής σας διενεργεί έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων και είναι υπεύθυνη για την απόδοση του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης.
Στη συνέχεια, θα αποστείλετε στο email gemi@ebeth.gr την γενική - προτυποποιημένη αίτηση Ε.Β.Ε.Θ. (πατήστε εδώ), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση της Τελωνειακής Αρχής με τον αριθμό EORI, νομίμως υπογεγραμμένη. Ακολούθως, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα καταχωρίσει τη βεβαίωση της Τελωνειακής Αρχής στο ΓΕΜΗ, λαμβάνοντας Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) και θα εκδώσει σχετική Ανακοίνωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία της καταχώρισης του αριθμού EORI  στο Γ.Ε.ΜΗ., θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση λήψης πιστοποιητικού ΓΕ.ΜΗ. στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός EORI, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του businessportal, με επιλογή της αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού «ΆΛΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ». Στο πιστοποιητικό που θα εκδοθεί, θα μνημονεύεται η συγκεκριμένη καταχώριση της βεβαίωσης της Τελωνειακής Αρχής με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) και θα σημειώνεται επίσης ότι αρμόδιος φορέας για την έκδοση του αριθμού EORI είναι η Τελωνειακή Αρχή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησής σας. Επίσης, θα αναγράφεται ότι μετά την ως άνω καταχώριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής για την ακύρωση του μοναδικού αριθμού EORI.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Το Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificates of Origin) χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό καταγωγής των εξαγόμενων εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες, (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία έκδοσης στο ακόλουθο link: https://www.ebeth.gr/articles/36429

Μπορείτε να πληρώσετε  με τραπεζική κατάθεση ακολουθώντας τις οδηγίες στο ακόλουθο link: https://www.ebeth.gr/articles/36429 είτε  αυτοπροσώπως με μετρητά ή κάρτα στο ταμείο του ΕΒΕΘ.

Το Carnet ATA είναι διεθνές έντυπο για τελωνειακή χρήση με το οποία παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής εξαγωγής  προϊόντων, με υποχρέωση επανεισαγωγής, χωρίς τελωνειακά τέλη.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία έκδοσης στο ακόλουθο link: https://www.ebeth.gr/articles/36408

Μπορείτε να δείτε τις χώρες που συμμετέχουν στο Carnet ATA στο ακόλουθο link:
https://iccwbo.org/business-solutions/ata-carnet/ata-carnet-in-your-country/#block-accordion-5 

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το σύνδεσμο https://www.enterprisegreece.gov.gr και την ιστοσελίδα του  Υπουργείου Εξωτερικών: https://www.agora.mfa.gr

Μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους τελωνεία και σε εκτελωνιστικά γραφεία. Ακολουθούν σχετικά link από ΑΑΔΕ:

Η Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στο ακόλουθο link: https://www.m-t.gov.gr/apostille_main

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά μέσα από το σύνδεσμο της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/eori-economic-operator-identification-and

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την καταχώριση του αριθμού EORI στο ΓΕΜΗ, δείτε στην παραπάνω ενότητα των Συχνών Ερωτήσεων, κατηγορία ΓΕΜΗ.

Το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (σύστημα REX) είναι μια βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία οι αρμόδιες αρχές των Κρατών-Μελών  εγγράφουν τους οικείους εξαγωγείς. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά μέσα από το σύνδεσμο της ΑΑΔΕ:
https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/rex-systima-eggegrammenon-exagogeon