ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (Π.Δ.249/93, Οδηγία 86/653/ΕΟΚ) Εταιρείες

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ (Μπορείτε να την "κατεβάσετε" εδώ (αρχείο pdf) ή να την προμηθευτείτε από το Τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.)

   
 2. ΦΕΚ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, από το οποίο να προκύπτει η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια, μεταξύ δε των σκοπών της εταιρείας να συμπεριλαμβάνεται και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

   
 3. ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου προς αυτό Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής) του φυσικού προσώπου που έχει ορισθεί «εκπρόσωπος για τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της εταιρείας»

   
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ότι, δεν έχει πτωχεύσει το φυσικό (εκπρόσωπος) και το νομικό πρόσωπο (για το νομικό πρόσωπο, εφ΄ όσον έχει παρέλθει τρίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας).

   
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ότι, το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί "υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη".

   
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του νομίμου εκπροσώπου του Ν.1599/86, ότι:
   α) ο ενδιαφερόμενος δεν καταδικάστηκε για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας,  ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα, 
   ή σε αντίθετη  περίπτωση ότι,
   «… έχει καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…»
   β) δεν είναι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οποιονδήποτε τρόπο και
   γ) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 4 του Π.Δ. 219/91 (προσδιορίζεται ποια πρόσωπα δεν μπορούν να είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι1)
   
 7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ για τους Έλληνες, ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ για τους αλλοδαπούς από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών επιπλέον, ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, καθώς επίσης και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ που χορηγείται από την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

   
 8. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις Α.Ε. & τις ΣΥΝ.ΠΕ, ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ για τις Ε.Π.Ε., ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., από τα οποία να προκύπτει, η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας για τις αντιπροσωπευτικές εργασίες στο φυσικό πρόσωπο.

Σημείωση: Πλέον τον ανωτέρω δικαιολογητικών η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του Ε.Β.Ε.Θ. «Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου» ή «Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου» με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. που αφορά στους Εμπορικούς Αντιπροσώπους. 

Το πιστοποιητικό "περί μη πτωχεύσεως" και το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί "υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη" έχουν ισχύ τρεις μήνες.

Για να μπορεί η ενδιαφερόμενη εταιρεία να εκτελεί αντιπροσωπευτικές εργασίες οφείλει να είναι γραμμένη στα μητρώα του Ε.Β.Ε.Θ.

1Εμπορικοί Αντιπρόσωποι, κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος, δεν μπορούν να είναι ιδίως:

α) Τα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα του οργάνου έχουν την εξουσία να δεσμεύσουν μια εταιρεία ή ένωση προσώπων.

β) Οι εταίροι οι οποίοι έχουν νόμιμη εξουσία να δεσμεύουν τους άλλους εταίρους.

γ) Οι διαχειριστές που ορίζονται από το δικαστήριο, οι εκκαθαριστές ή οι σύνδικοι πτωχεύσεως.


Αν δεν έχετε τον Acrobat Reader προμηθευτείτε τον από το επίσημο site της Adobe.