ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Δικαιολογητικά για Έγκριση Ίδρυσης Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος.

2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε λύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της.

4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την έδρα της αλλοδαπής εταιρείας και για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της.

5. Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της. Εξαιρούνται οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που το δίκαιο της χώρας τους δεν προβλέπει την καταχώρηση σε μητρώο.

6. Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της εταιρείας στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστεί και θα διαμένει στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλει :
α) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε. : ακριβές αντ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή
β) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε. και διαμένει στην Ελλάδα: ακριβές αντ/φο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

7. Αίτηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας από ΚΕΠ ή από το gov.gr.

Σημείωση:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα και πρέπει να φέρουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής (για χώρες εκτός Σύμβασης της Χάγης) και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.