ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Δικαιολογητικά μετατροπής Εταιριών

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Παρακάτω περιγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 (άρθρα 104-139), για τη μετατροπή κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιριών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη αίτηση μέσω του www.businessportal.gr για την υποβολή τους, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να τα αποστείλει στο email gemi@ebeth.gr, σαρωμένα από το πρωτότυπο σε μορφή pdf έως 5 ΜΒ.

 

Δικαιολογητικά μετατροπής κεφαλαιουχικής εταιρίας σε κεφαλαιουχική 

1. Προτυποποιημένη αίτηση Ε.Β.Ε.Θ. (πατήστε εδώ), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας από ΚΕΠ ή από το gov.gr

2. Καταστατικό σύστασης από μετατροπή. Σε περίπτωση μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία ή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και, με τους όρους του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 4072/2012, σε περίπτωση μετατροπής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο, το καταστατικό πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Εάν με την πράξη μετατροπής αυξάνεται το κεφάλαιο, τότε θα πρέπει το καταστατικό να φέρει  θεώρηση από το Τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

3. Απόφαση Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4601/2019.

4. Λεπτομερής έκθεση του άρθρου 106 παρ.1 του Ν.4601/2019 σχετικά με τη μετατροπή ή κοινή δήλωση των εταίρων, σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου, ότι συμφωνούν να μην καταρτιστεί έκθεση.. Η κοινή δήλωση των εταίρων θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή από δικηγόρο. Σε περίπτωση μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη μετατροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 106, εφόσον το σύνολο των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

5. Έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 123, 131 του ιδίου νόμου, είτε δημοσιευμένη ξεχωριστά μέσω του businessportal, είτε ενσωματωμένη στην πράξη μετατροπής.

6.Αποδεικτικό καταβολής του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις μετατροπές σε Α.Ε. σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται με ευεργετικές διατάξεις.

 

Δικαιολογητικά μετατροπής κεφαλαιουχικής εταιρίας σε προσωπική εταιρία

1. Προτυποποιημένη αίτηση Ε.Β.Ε.Θ. (πατήστε εδώ), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας από ΚΕΠ ή από το gov.gr

2. Καταστατικό σύστασης από μετατροπή. Εάν με την πράξη μετατροπής αυξάνεται το κεφάλαιο, τότε θα πρέπει το καταστατικό να φέρει  θεώρηση από το Τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

3. Απόφαση Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4601/2019.

4. Λεπτομερής έκθεση του άρθρου 106 παρ.1 του Ν.4601/2019 σχετικά με τη μετατροπή ή κοινή δήλωση των εταίρων,  σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου ,ότι συμφωνούν να μην καταρτιστεί  έκθεση. Η κοινή δήλωση των εταίρων θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή από δικηγόρο. Σε περίπτωση μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη μετατροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 106, εφόσον το σύνολο των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

 

Δικαιολογητικά μετατροπής προσωπικής εταιρίας σε κεφαλαιουχική εταιρία

 

1. Προτυποποιημένη αίτηση Ε.Β.Ε.Θ. (πατήστε εδώ), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας από ΚΕΠ ή από το gov.gr

2. Καταστατικό σύστασης από μετατροπή. Σε περίπτωση μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία ή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και, με τους όρους του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 4072/2012, σε περίπτωση μετατροπής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο, το καταστατικό πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Εάν με την πράξη μετατροπής αυξάνεται το κεφάλαιο, τότε θα πρέπει το καταστατικό να φέρει  θεώρηση από το Τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

3. Απόφαση των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4601/2019

4. Λεπτομερής έκθεση του άρθρου 106 παρ.1 του Ν.4601/2019 σχετικά με τη μετατροπή ή κοινή δήλωση των εταίρων, σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου, ότι συμφωνούν να μην καταρτιστεί έκθεση. Η κοινή δήλωση των εταίρων θα πρέπει να είναι  θεωρημένη από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή από δικηγόρο. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 106, εφόσον το σύνολο των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

5. Έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας του άρθρου 123 του ιδίου νόμου, είτε δημοσιευμένη ξεχωριστά μέσω του businessportal, είτε ενσωματωμένη στην πράξη μετατροπής.

6.Τέλος υπέρ Επιτροπής ανταγωνισμού για τις μετατροπές σε Α.Ε. σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται με ευεργετικές διατάξεις

 

Δικαιολογητικά μετατροπής προσωπικής εταιρίας σε προσωπική

 

1. Προτυποποιημένη αίτηση Ε.Β.Ε.Θ. (πατήστε εδώ), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας από ΚΕΠ ή από το gov.gr

2. Καταστατικό της εταιρίας συνεπεία της μετατροπής. Εάν με την πράξη μετατροπής αυξάνεται το κεφάλαιο, τότε θα πρέπει το καταστατικό να φέρει  θεώρηση από το Τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

3. Απόφαση των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4601/2019

4. Λεπτομερής έκθεση του άρθρου 106 παρ.1 του Ν.4601/2019 σχετικά με τη μετατροπή ή κοινή δήλωση των εταίρων, σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου, ότι συμφωνούν να μην καταρτιστεί έκθεση. Η κοινή δήλωση των εταίρων θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή από δικηγόρο. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 106, εφόσον το σύνολο των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.