ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)

 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.ebeth.gr (εφεξής, χάριν συντομίας, και ως «Ιστοσελίδα») ανήκει στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Τσιμισκή αρ. 29 (εφεξής, χάριν συντομίας, «το ΕΒΕΘ»). Η Ιστοσελίδα προσφέρει σε όλους υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με το ΕΒΕΘ, τις υπηρεσίες του και τη δραστηριότητά του υπό τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι απευθύνονται σε κάθε πρόσωπο (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον χρήστη/επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής, χάριν συντομίας, «οι Όροι Χρήσης»). Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο θα θεωρούνται σαν να εμφανιζόντουσαν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενό του, συμπληρώνοντάς το. Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας του ΕΒΕΘ καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης της και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, ενώ, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η πλοήγηση και παραμονή στην Ιστοσελίδα συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω Όρων Χρήσης. 

Το ΕΒΕΘ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε και άνευ ειδοποίησης τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Το ΕΒΕΘ θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο χρήστης/επισκέπτης. Ο χρήστης/επισκέπτης παρακαλείται, εφόσον επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας, να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης/επίσκεψης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης/επισκέπτης δεν μπορεί να κάνει λήψη/αντιγραφή (download), αναπαράγει, διανείμει, διαμοιράσει, πωλήσει, δημοσιεύσει και, εν γένει, κυκλοφορήσει, με οποιονδήποτε τρόπο, υλικό από την παρούσα Ιστοσελίδα, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, και εφόσον δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.

2. Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ΕΒΕΘ προς τους πολίτες. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει, εν γένει, από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο ΕΒΕΘ ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

3. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή/και διαφημιστικών banners. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΕΒΕΘ, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια, ποιότητα ή ασφάλεια αυτών και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα σε αυτές, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η παρούσα Ιστοσελίδα και άλλοι διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται αποκλειστικά για την πληροφόρηση των χρηστών/επισκεπτών, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη/επισκέπτη και το γεγονός ότι εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι το ΕΒΕΘ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Οι τρίτοι, φορείς των διαδικτυακών τόπων και υπεύθυνοι κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

4. Το ΕΒΕΘ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα του να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές, ορθό, πλήρες, νόμιμο και επικαιροποιημένο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα ενδεχόμενα λάθη θα διορθώνονται άμεσα και άνευ οχλήσεως. Ομοίως, το ΕΒΕΘ δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών/επισκεπτών παρέχονται χωρίς «ιούς», κακόβουλα λογισμικά ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ακόμη, το ΕΒΕΘ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το ΕΒΕΘ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας, ο οποίος προβαίνει στη χρήση των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Επιπλέον, κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (λ.χ. προγράμματα προστασίας από «ιούς» κ.α.) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης/επισκέπτης, του ΕΒΕΘ μη επέχοντος κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο). Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

5. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΒΕΘ και του χρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν διατυπώνεται και αποδεικνύεται εγγράφως και χωρίς να ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, οι παραπάνω Όροι Χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. 

6. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για να λάβετε ενημέρωση για την επεξεργασία που κάνουμε μέσω της Ιστοσελίδας στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων εδώ.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καταρτίστηκαν στις  20.6.2022.