ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του έργου IPMED

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί επιχειρηματίες και στελέχη Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), καθώς και νέους ηλικιακά (μέχρι 35 χρονών) και γυναίκες επιχειρηματίες, από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να συμμετάσχουν σε δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης, σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του έργου ‘’IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the MEDiterranean Region”, με ακρωνύμιο IPMED, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED και εθνικούς πόρους των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το ΕΒΕΘ, σε συνεργασία με πεπειραμένους ειδικούς  συμβούλους, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση μίας δράσης παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά μυστικά, εμπορικά σήματα κλπ.) προς επιχειρηματίες ή/και στελέχη 20 Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (όπως ορίζονται από την ΕΕ) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), καθώς και επιχειρήσεων νέων ηλικιακά και γυναικών επιχειρηματιών.

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις:

Α) Κατά την πρώτη φάση, θα επιλεγούν, βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω, οι είκοσι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν αρχικά στο πρόγραμμα συμβουλευτικής. Στη συνέχεια, εξειδικευμένος σύμβουλος θα καταγράψει, μέσω σχετικού εντύπου,  την υφιστάμενη κατάσταση της κάθε επιχείρησης σε σχέση με τις ανάγκες της σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ακολούθως, ο σύμβουλος θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια τηλεδιάσκεψη με τον εκπρόσωπο ή το αρμόδιο στέλεχος της επιχείρησης, ώστε να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και θα συντάξει σχετική έκθεση την οποία θα καταθέσει στην επιχείρηση.

Β) Κατά τη δεύτερη φάση, θα επιλεγούν, βάσει των στοιχείων που θα καταγραφούν στην πρώτη φάση, οι δέκα από τις είκοσι επιχειρήσεις που εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό ωριμότητας ως προς τη δυνατότητα προστασίας / αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Κάθε μια από τις δέκα επιλεγείσες επιχειρήσεις θα λάβει εξατομικευμένη συμβουλευτική, μέσω δύο τουλάχιστον συνεδριών τηλεδιάσκεψης του ειδικού συμβούλου με τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το αρμόδιο στέλεχος που θα υποδειχθεί από την επιχείρηση, ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα για την κατοχύρωση ή την εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής της ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνία, βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικό μυστικό, εμπορικό σήμα κλπ.). Επιπλέον, η κάθε μια από τις 10 επιχειρήσεις θα λάβει από τον ειδικό σύμβουλο έναν αναλυτικό οδηγό ο οποίος θα αποτυπώνει τα συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση για την προστασία ή/και αξιοποίηση της διανοητικής της ιδιοκτησίας σε σχέση με τις ανάγκες της. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΕΒΕΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση root@ebeth.gr σχετική αίτηση συμμετοχής, μέχρι την Παρασκευή  23.06.2023.  

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δήλωση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ IPMED.doc
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ_IPMED.doc
Πρόσκληση Συμμετοχής Επιχειρήσεις_IPMED .pdf