ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Διαδικασία Επικαιροποίησης

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Εισαγωγή

Η διαφάνεια και η ολοκληρωμένη ενημέρωση των φυσικών υποκειμένων είναι κεντρικής σημασίας στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και στο Ν.4624/2019. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο υιοθετεί μία συγκεκριμένη Πολιτική όπως αναλύεται παρακάτω και ταυτόχρονα διατηρεί μία διαδικασία για την επικαιροποίηση της πολιτικής αυτής.

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) συνέταξε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων με κύριο γνώμονα την παροχή μίας ολοκληρωμένης ενημέρωσης προς τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και του Ν. 4624/2019. Σύμφωνα με τους ορισμούς, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. 

 

Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1919 και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο Επιμελητήριο στην Ελλάδα. Η έδρα του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή 29, ΤΚ 54624. 
Η Οργανωτική Δομή του Επιμελητηρίου συνίσταται στην ύπαρξη Γενικής Διεύθυνσης και τριών κύριων τμημάτων (1) Διεύθυνση Εμπορίου και Βιομηχανίας (2) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και (3) Διεύθυνση Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας. Κάθε Διεύθυνση αποτελείται από επιμέρους τμήματα με σκοπό την πλήρη εξυπηρέτηση των μελών του και την προώθηση των καταστατικών του σκοπών.

 

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

 • Προσωπικά Δεδομένα Εργαζομένων. Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων του σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, συλλέγει και αποθηκεύει τα εξής δεδομένα του ανθρώπινου δυναμικού του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό ασφαλιστικού φορέα, ΑΜΚΑ, επίπεδο εκπαίδευσης, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και δεδομένα υγείας σε περίπτωση αδειών ασθένειας. 
 • Προσωπικά δεδομένα συνεργατών και προμηθευτών. Όσο αφορά τους συνεργάτες και προμηθευτές, το Επιμελητήριο συλλέγει και αποθηκεύει επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ασφαλιστικά και φορολογικά δεδομένα (ενημερότητα) καθώς και ποινικό μητρώο μελών ΔΣ ή εταίρων σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας. Συμπληρωματικά και σε περίπτωση ανάθεσης, δύναται να συλλέξει βιογραφικά σημειώματα ομάδας έργου.  
 • Προσωπικά δεδομένα επιχειρήσεων μελών. Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους και την εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Τα δεδομένα που τηρούνται πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή, με μέριμνα του υποκειμένου, και επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των μελών, που ενημερώνουν για κάθε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης. Για την τήρηση της ιδιότητας μέλους, το Επιμελητήριο συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία δραστηριότητας, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμό Ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, δείγμα υπογραφής όπου προβλέπεται από την τήρηση του ΓΕΜΗ). 

Το Επιμελητήριο δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δε συλλέγει γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η εφαρμογή του ασφαλιστικού πλαισίου των εργαζομένων και άλλης σχετικής νομοθεσίας.

 

Πηγές προέλευσης προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο συλλέγει τα δεδομένα από τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα υποκείμενα στο πλαίσιο της απόκτησης της ιδιότητας μέλους και της τήρησης του μητρώου ΓΕΜΗ. Ακόμη, συλλέγει τα δεδομένα όσων διατηρεί συναλλακτική σχέση στο πλαίσιο της λειτουργίας του και όσων επιλέγουν να διατηρούν σχέση επικοινωνίας και δικτύωσης με το Επιμελητήριο και τα μέλη του. 


Σκοποί επεξεργασίας

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων: ο κύριος σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εκτέλεση της σύμβασης εργασίας
 • Προσωπικά δεδομένα συνεργατών και προμηθευτών: ο κύριος σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας συνεργασίας και η εκτέλεση της σύμβασης εργασίας σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία
 • Προσωπικά δεδομένων επιχειρήσεων μελών: ο κύριος σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των μελών του Επιμελητηρίου αλλά και η επίτευξη των καταστατικών του σκοπών. Ειδικότερα, μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων επιτυγχάνεται:
  • ενημέρωση για πάσης φύσεως δράσεις συναφείς με την προώθηση της επιχειρηματικότητας όπως εκθέσεις, μελέτες, οικονομικά νέα, προγράμματα κατάρτισης, επενδυτικά προγράμματα, διαγωνισμούς προμήθειας, έργων, στο πλαίσιο της πλήρωσης των εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργίας και δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου.
  • συμμετοχή στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών ή διακρατικών προγραμμάτων
  • θεώρηση γνησίου της υπογραφής
  • δρομολόγηση εισπράξεων των συνδρομών
  • παροχή υπηρεσιών σχετικά με το ΓΕΜΗ (έκδοση πιστοποιητικών, μεταβολών κλπ), όπως εκ του νόμου προβλέπεται
  • τήρηση μητρώου μελών
  • σύνταξη εκλογικών καταλόγων για  τις αρχαιρεσίες του Επιμελητηρίου
  • έκδοση ψηφιακής υπογραφής μέσω της ειδικής πλατφόρμας
  • διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ημερίδων
  • δικτύωση των επιχειρήσεων μελών
  • ενημέρωση για νέα δεδομένα και εξελίξεις στον επιχειρηματικό κόσμο
  • παροχή λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς

 

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου. Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και όσοι κάνουν πλοήγηση στη σελίδα του Επιμελητηρίου, όπου τα δεδομένα αυτά διατηρούνται, στο πλαίσιο της πλήρωσης του σκοπού δικτύωσης και προώθησης των μελών του Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο συνεργάζεται με εκτελούντες την επεξεργασία (φυσικά και νομικά πρόσωπα), προκειμένου να διεκπεραιώνει θέματα διαχείρισης και λειτουργίας, διασφαλίζοντας συμβατικά και επιθεωρώντας την από μέρους τους τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. 
Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και οι αιτούντες στο Επιμελητήριο συναφή στοιχεία για την ανάπτυξη της δικτύωσης και της επιχειρηματικής δράσης. Το Επιμελητήριο διαβιβάζει τα δεδομένα σας, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κατόπιν σχετικών αιτημάτων, στο πλαίσιο της δικτύωσης και ενίσχυσης της δραστηριότητας των μελών του, μόνον όταν αξιολογείται ότι η συνδρομή του Επιμελητηρίου στην εν λόγω διαβίβαση συνάδει με το πνεύμα και το ρόλο της λειτουργίας του, ως προς την εξυπηρέτηση των μελών του. 
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή, με την επιφύλαξη της συρροής εκ του νόμου προβλεπόμενης δραστηριότητας. 

 

Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, καθ’ όλη τη διάρκεια που διατηρείτε την ιδιότητα μέλους, με σκοπό την εξυπηρέτησή σας και την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική, κοινοτική και λοιπή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων.
Για τις ανάγκες επικοινωνίας και δικτύωσης τηρεί τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η μεταξύ μας επικοινωνία και συνεργασία. 
Με τη λήξη της νόμιμης υποχρέωσης ή της επικοινωνίας, τα δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Μετά τη διαγραφή σας από το Επιμελητήριο τηρούνται τα απαραίτητα δεδομένα σας για τις ανάγκες τήρησης αρχείου.


Αρχές που υιοθετούνται στην επεξεργασία των δεδομένων

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Επιμελητήριο υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων. Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»,
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός του σκοπού»,
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»,
 • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»,
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα». 

 

Προστασία Δεδομένων

Φροντίζουμε μέσα από τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων να επιτυγχάνουμε ασφάλεια της επεξεργασίας, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 
Κάθε εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται από το Επιμελητήριο μας ενημερώνεται διαρκώς με τις τελευταίες αναβαθμίσεις, βελτιώνοντας το επίπεδο ασφάλειας. 

 

Δικαιώματα φυσικών προσώπων 

Έχουμε προβλέψει για την βέλτιστη ικανοποίηση του συνόλου των δικαιωμάτων σας όπως είναι:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών (αρθ. 15 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων (αρθ. 16 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα διαγραφής, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ),
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων από εσάς (αρθ. 18 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (αρθ. 21 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης συγκατάθεσης, μπορείτε να αποστείλετε εγγράφως προς το Επιμελητήριο σχετικό αίτημα είτε σε έντυπη μορφή αποστέλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624,  είτε αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: root@ebeth.gr

Αρμόδιος για το χειρισμό των σχετικών θεμάτων ορίστηκε ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων κ. Γεώργιος Τσιβελεκίδης, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email : tsivelekidis@ebeth.gr

Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα,  προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. 

Σε περίπτωση που το Επιμελητήριο καθυστερεί ή αρνείται αναιτιολόγητα ως προς την ικανοποίηση του αιτήματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή με βάση τον ΓΚΠΔ και αναλαμβάνει να διαχειριστεί την προσφυγή σας, εφόσον έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Επιμελητήριο, έχοντας σχετική νόμιμη υποχρέωση προχώρησε στον ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (αρθ. 37-39 ΓΚΠΔ)
Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι:
Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ
Email: dpo@ebeth.gr

 

Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης

Το Επιμελητήριο έχει εγκατεστημένο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για το σκοπό της προστασίας των προσώπων και αγαθών από φθορές και παράνομες ενέργειες. Το κύκλωμα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Οι κάμερες επιτρέπεται να είναι εγκατεστημένες μόνο σε κοινόχρηστους χώρους, σε αποθηκευτικούς χώρους, στον χώρο του ταμείου και στους περιμετρικούς χώρους των γραφείων, χωρίς να λαμβάνουν εικόνα από τον γύρω δημόσιο χώρο.
Τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες πριν την είσοδο στους χώρους επιτήρησης.
Οι οθόνες παρακολούθησης ευρίσκονται σε φυλασσόμενο χώρο και σε αυτές έχουν πρόσβαση μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένα μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού του Επιμελητηρίου. H επιτήρηση δεν έχει ανατεθεί σε εξωτερική εταιρεία.
Οι κάμερες δεν καταγράφουν ήχο.
Ο χρόνος τήρησης του υλικού λήψης είναι 15 ημέρες και μετά καταστρέφεται. Σε περίπτωση συμβάντος, το σχετικό υλικό τηρείται σε χωριστό φωριαμό που κλειδώνει και διαβιβάζεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Πρόσβαση στο υλικό που έχει καταγραφεί, για όσο χρόνο τηρείται,  έχουν τα πρόσωπα που απεικονίζονται και τρίτα πρόσωπα που τεκμηριώνουν υπέρτερο έννομο συμφέρον κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους. Το σχετικό αίτημα αξιολογείται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για θέματα προσωπικών δεδομένων ο οποίος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση εφόσον κρίνει ότι δεν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον του τρίτου προσώπου ή ότι η πρόσβαση του προσώπου που απεικονίζεται είναι δυνατόν να παρεμποδίσει την εξέταση συμβάντος.

 

Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

Δίνοντας έμφαση στις επιμέρους εξελίξεις και εξειδικεύσεις της νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, προτιθέμεθα να προβαίνουμε σε επανεξέταση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επιτυγχάνουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου θα μπορείτε να βρίσκετε τη νεότερη επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας του Επιμελητηρίου.

Ημερομηνία 19/4/2021

 

 

Διαδικασία επικαιροποίησης της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχοντας ως κύριο γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας των φυσικών υποκειμένων, συνέταξε την παρούσα διαδικασία για την επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου. 

Η πολιτική απορρήτου επικαιροποιείται όταν μεταβάλλεται:

 1. η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων
 2. ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων
 3. η πηγή προέλευσης των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων
 4. ο αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων
 5. η κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Για την επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου, ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων με σχετικό αίτημα από το κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου, το πολύ κατόπιν 5 ημερών από το χρόνο της μεταβολής. 

Το αίτημα θα πρέπει να αναγράφει την μεταβολή που έλαβε χώρα, την ημερομηνία που έλαβε χώρα, τον κατά προσέγγιση αριθμό των φυσικών υποκειμένων που επηρεάζονται από την μεταβολή αυτή και την αιτία της μεταβολής. 

Με τη σειρά του, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων προβαίνει εντός 48 ωρών στην ανανέωση της πολιτικής απορρήτου και στην ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. 

Έντυπα που συνοδεύουν την παρούσα διαδικασία:
Έντυπο 1: Αίτημα για μεταβολή της πολιτικής προστασίας
Έντυπο 2: Αρχείο μεταβολών της πολιτικής προστασίας

Επισυναπτόμενα αρχεία
Έντυπο1_Αίτημα για μεταβολή της πολιτικής προστασίας.pdf
Έντυπο2_Αρχείο μεταβολών της πολιτικής προστασίας.pdf