ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Παρατείνεται και τροποποιείται η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές της 29ης Ιουνίου 2022 (L 179/4 6-7-22). Ειδικότερα:

Η συμφωνία παρατείνεται ως 30 Ιουνίου 2025 και ανανεώνεται σιωπηρά για μια περίοδο 6 μηνών υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 6.

Εισάγονται τροποποιήσεις, οι κυριότερες από τις οποίες έχουν ως εξής:

1. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να φέρουν επί του οχήματος επικυρωμένο αντίγραφο άδειας/έγκρισης που επιτρέπει τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 5Α (στοιχεία αρμόδιας αρχής, ονοματεπώνυμο/εταιρική επωνυμία του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, διεύθυνση κλπ.). Για τους οδικούς μεταφορείς εγκατεστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έγγραφο είναι εκείνο που ορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο κοινοτικής άδειας).

2. Οι οδηγοί που εξέρχονται από το Μέρος εγκατάστασής τους και εισέρχονται στο έδαφος του άλλου Μέρους με όχημα χωρίς φορτίο σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο δ) ) θεωρείται ότι συμμορφώνονται με την εν λόγω διάταξη μόνο εάν μπορούν να προσκομίσουν σχετικά έγγραφα με στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η διαδρομή πραγματοποιείται σε συνδυασμό με άλλη μεταφορά που επιτρέπεται από την Συμφωνία βάσει του άρθρου 4 στοιχεία α) έως γ). Για τον σκοπό αυτό, οι οδηγοί φέρουν επί του οχήματος έγγραφα που βεβαιώνουν ότι προϋπάρχει σύμβαση ή αίτημα μεταφοράς, δεόντως υπογεγραμμένο από τον μεταφορέα (παρ.1 και 2 του άρθρου 5Β)

3. Εισάγεται η υποχρέωση στον μεταφορέα να αποδείξει με αποδεικτικά έγγραφα κατά την επιστροφή του στο Μέρος εγκατάστασης, στοιχεία όπως, το είδος μεταφορών/ διαδρομών, τον τόπο φόρτωσης κλπ. (παρ.3 και 4 του άρθρου 5Β).

Οι διατάξεις, οι σχετικές με τον έλεγχο των μεταφορών εφαρμόζονται αποκλειστικά στις μεταφορές που εκτελούνται βάσει της Συμφωνίας. Δεν θίγουν τους κανόνες και τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις μεταφορές που εκτελούνται βάσει άλλων διεθνών νομικών πράξεων που διέπουν τις οδικές μεταφορές, ιδίως σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών, οπότε ο οδηγός υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική άδεια.

4. Θεσπίζεται η υποχρέωση τα οχήματα που εκτελούν οδικές μεταφορές βάσει της Συμφωνίας να φέρουν ευδιάκριτη και σαφώς αναγνωρίσιμη αυτοκόλλητη ετικέτα στο αλεξήνεμο, η οποία απεικονίζεται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I (άρθρο 5Γ).

5. Εισάγονται διατάξεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των οδικών μεταφορέων με τις διατάξεις της Συμφωνίας και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων (άρθρο 5Δ). Οι Αρχές ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 5Δ τηρούν τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ.

Τέλος σημειώνεται, ότι με βάση Επιστολή της Γ.Δ. Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την προσαρμογή στις διατάξεις της νέας Συμφωνίας και κατόπιν έγκρισης από τα δύο Μέρη αυτής, συστήνεται στις Αρχές των Κ-Μ της Ε.Ε. να μην επιβάλλουν κυρώσεις για μη ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προσωρινά και μέχρι 10 Ιουλίου 2024.