ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιτρέποντας στην ομάδα IPMED να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά απρόσμενες καταστάσεις: πρώτη συνάντηση της επιτροπής διαχείρισης κινδύνου

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

 

Η επιτροπή διαχείρισης κινδύνου για το έργο IPMED διοργάνωσε, την προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη της εικονική συνάντηση, ώστε να εκτιμήσει τους κινδύνους που το έργο ενδέχεται να αντιμετωπίσει, να καθορίσει τις δράσεις προτεραιότητας καθώς και να εκτιμήσει ανάλογα, να αναλύσει και να παρακολουθήσει τα προτεινόμενα σχέδια.

Η επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία εκπροσωπούν όλους τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, και θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των απειλών στην επιτυχημένη εκτέλεση του έργου, μέσω της έγκαιρης υλοποίησής του, στα πλαίσια του προϋπολογισμού, και της διασφάλισης της ποιότητας των προβλεπόμενων παραδοτέων και αποτελεσμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, για την αξιολόγηση των αναγκών των ομάδων-στόχων του προγράμματος (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις, γυναίκες και νέοι επιχειρηματίες), όσον αφορά τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Επίσης, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν ακριβή και αντιπροσωπευτικά δείγματα μεταξύ των εταίρων, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Επομένως, η ομάδα συμφώνησε στην παράταση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων μέχρι το τέλος του Ιουλίου, επιτρέποντας στους εταίρους να ενθαρρύνουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στη διαδικασία της έρευνας.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο AGORA, εταίρος του IPMED, επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να ολοκληρώσει την αποτίμηση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τον Αύγουστο, έτσι ώστε η ομάδα να καταφέρει να αποκτήσει μια συνολική εικόνα όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των ομάδων-στόχων.

Η Επιτροπή, επίσης, αναφέρθηκε στη δυνατότητα διεξαγωγής τοπικών workshops και σεμιναρίων ευαισθητοποίησης. Τα συγκεκριμένα ζητήματα παρουσιάστηκαν ως «καυτά» μέχρι ενός ορισμένου βαθμού. Οι εμπλεκόμενοι εταίροι επιβεβαίωσαν τη χρήση εικονικών εργαλείων, στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων, προκειμένου να συμμορφωθούν με την κοινωνική αποστασιοποίηση που έχει επιβάλει η πανδημία του κορονοϊού (COVID-19).

Δύο σεμινάρια ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθούν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, μία τον Αύγουστο και η άλλη τον Σεπτέμβριο. Ο στόχος είναι να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), να βελτιωθεί η εμπορική αξιοποίηση και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η γνώση σχετικά με τα ΔΔΙ.

Ακόμη, συζητήθηκε και αποφασίστηκε από την Επιτροπή η συνεισφορά στην ενίσχυση της προβολής του έργου IPMED και η ανάπτυξη συνεργιών με άλλα σχετικά διακρατικά προγράμματα.

Το έργο IPMED υλοποιείται στα πλαίσια ενός εταιρικού σχήματος φορέων, όπου η Ιορδανική Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (JEDCO) δρα ως επικεφαλής, συνεργαζόμενη με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), την Περιφερειακή Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Liguria (Ιταλία) (FILSE), το Ινστιτούτο AGORA (Ισπανία)και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Τυνησίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.194.000Ευρώ και χρηματοδοτείται από το Cross-Border Cooperation Programme for the Mediterranean Basin , στα πλαίσια του European Neighborhood Instrument (ENI CBC MED), για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της υποστήριξης των έργων καινοτόμων επιχειρηματιών.