ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Ε.Β.Ε.Θ. μετέχει με εκπροσώπους του στα ακόλουθα όργανα:
 

 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
 • EUROCHAMBRES
 • Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών "Ε.Ε.Σ.Υ.Μ."
 • Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
 • Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως
 • Επιτροπή εκπροσώπησης Ελληνικής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο ΟΣΕΠ 
 • Εθνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
 • Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών
 • Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετιγκ Νομού Θεσσαλονίκης
 • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
 • Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας "ΑΝΕΜ"
 • Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Διοικητικό Συμβούλιο Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
 • Επιτροπή Φίλων Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
 • Διοικητικό Συμβούλιο του Χαρίσειου Γηροκομείου
 • Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δ.Σ. Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
 • Μόνιμη Επιτροπή για τη διευκόλυνση και την απλούστευση των διαδικασιών του διεθνούς εμπορίου (Hellenic Trade PRO)
 • Περιφερειακή Επιτροπή Εμπορίου
 • Γνωμοδοτική Επιτροπή Τιμών Λιανικής Πωλήσεως Ν. Θεσ/νίκης
 • Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών
 • Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων Θεσ/νίκης
 • Επιτροπή Άσκησης Εποπτείας και Πειθαρχικής Εξουσίας επί των Εκτελωνιστών
 • Γνωμοδοτικές Επιτροπές για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
 • Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων ΚΒΣ 
 • Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Θεσ/νίκης
 • Επιτροπή Πολιτικής Προγραμματισμού Κρατικών Προμηθειών
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών
 • Επιτροπή Αγοράς Θεσσαλονίκης
 • Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Ν. 3299/04
 • Νομαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας του Ν.Θεσσαλονίκης
 • Επιτροπή Παρακολούθησης της τήρησης της Νομοθεσίας του υπαίθριου εμπορίου
 • Επιτροπές Αδειοδοτήσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων στους Δήμους Ν.Θεσ/νίκης
 • Επιτροπή άρθρου 24 Ν.3386/2005 για χορήγηση άδειας διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
 • Επιτροπή Κατάταξης Μέλους στο Οικείο Επιμελητήριο
 • Επιτροπή Κατάταξης Μέλους σε Τμήμα ΕΒΕΘ
 • Νομαρχιακή Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με την Απασχόληση
 • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Συμβούλιο Υποστήριξης ΕΚΕΤΑ
 • Επιτροπή Αμεροληψίας πιστοποίησης προσώπων ΙΠΙΔΕ-ΣΕΒΕ