ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής του επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών του, αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβάθμιση του ISO 9001-2008 των τμημάτων που εμπλέκονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα σε Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων των τμημάτων που εμπλέκονται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Επιμελητηρίου αναφορικά με τον  Προγραμματισμό, την Ωρίμανση και το Σχεδιασμό, την Υλοποίηση, την Παρακολούθηση και την Ολοκλήρωσή τους και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του Επιμελητηρίου και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.          

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των μελών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές του Ε.Β.Ε.Θ.

Θεμελιώδης αρχή και δέσμευση της Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Θ. είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών προς τα μέλη, με απώτερο σκοπό την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδό της.

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των μελών.

Το ΕΒΕΘ δεσμεύεται ως προς τα εξής:

  • Να εντοπίζει τις ανάγκες των μελών του σχετικά με έργα ανάπτυξης και να τα ενσωματώνει κατάλληλα στον προγραμματισμό του,
  • Να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των έργων αυτών,
  • Να ωριμάζει και σχεδιάζει κατάλληλα τα έργα που προτίθεται να εκτελέσει, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες τεχνικές που προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές,
  • Να εφαρμόζει συστηματικά και χωρίς αποκλίσεις τις απαραίτητες διαδικασίες διαχείρισης έργων, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς,
  • Να εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση των έργων,
  • Να εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσίων συμβάσεων, των λειτουργιών των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και κάθε σχετιζόμενης λειτουργίας,
  • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,
  • Να εντοπίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους, να λαμβάνει μέτρα δράσης για τη μείωση/ εξάλειψη των κινδύνων, να εντοπίζει τις ευκαιρίες.

Υποχρέωση κάθε εργαζόμενου είναι η διασφάλιση της ποιότητας. Για το λόγο αυτό ισχύει η δέσμευση ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, εργάζονται και ενεργούν σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.  Διαδικασίες και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Για την πιστή εφαρμογή όλων των ανωτέρω, η Διοίκηση του ΕΒΕΘ εξουσιοδοτεί  τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Eμμανουήλ Βλαχογιάννη ως εκπρόσωπο της Διοίκησης σε θέματα ποιότητας, τον κ. Αντώνιο Μπούμπουλα ως Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και τον κ. Γεώργιο Εμμανουηλίδη ως βοηθό του ΥΔΠ.

Θεσσαλονίκη, 18.09.2018

 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μασούτης