ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Ίδρυση Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την ΥΜΣ, τη λειτουργία της και το νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr

Στο ΕΒΕΘ λειτουργεί ΥΜΣ για την ίδρυση προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) μέσω της οποίας γίνεται η σύσταση (νομιμοποίηση των ΟΕ & ΕΕ).

Δικαιολογητικά για τη σύσταση ΟΕ - ΕΕ

Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας

Με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012, άρθρα 43-120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ). (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου.

Επισυναπτόμενα αρχεία
63577_KYA_GIA_YMS_deedc4ba9f.pdf
YA_11026_19_02_2020_7eff2d9bdf.pdf
FEK_93_31_05_2018_f2a6dcc9a3.pdf
G_Pr_2020_129284_Egkyklios_Nea_diadikasia_systasis_I_K_E_764fb0a7ff.pdf