ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Ίδρυση Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Στο ΕΒΕΘ λειτουργεί ΥΜΣ για την ίδρυση προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) μέσω της οποίας γίνεται η σύσταση (νομιμοποίηση των ΟΕ & ΕΕ).

Δικαιολογητικά για τη σύσταση ΟΕ - ΕΕ

Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας

Με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012, άρθρα 43-120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ). (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου.

Επισυναπτόμενα αρχεία
63577_KYA_GIA_YMS_deedc4ba9f.pdf
YA_11026_19_02_2020_7eff2d9bdf.pdf
FEK_93_31_05_2018_f2a6dcc9a3.pdf
G_Pr_2020_129284_Egkyklios_Nea_diadikasia_systasis_I_K_E_764fb0a7ff.pdf