ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την ισχύουσα Επιμελητηριακή Νομοθεσία και τον οικείο Κανονισμό Πραγματογνωμοσυνών, διενεργεί πραγματογνωμοσύνες σε εμπορικά ζητήματα που μπορεί να αφορούν στην ποιότητα των εμπορευμάτων, το βάρος, την αξία, το είδος, το ύψος των ζημιών, κτλ.

Η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται από έμπειρους πραγματογνώμονες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο πραγματογνωμόνων που καταρτίζεται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΘ.

Το κόστος της πραγματογνωμοσύνης, με την από 12/10/2016 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ, καθορίστηκε ως εξής:

 1. Ελάχιστο όριο 300€ για ποσά (αξία εμπορευμάτων) μέχρι και 10.000€,
 2. Για ποσά από 10.001 έως 20.000€ ποσοστό 3% (δηλαδή 300+300=600€)
 3. Για ποσά από 20.001 έως 30.000€ ποσοστό 2% (δηλαδή 600+200=800€)
 4. Για ποσά από 30.001 και άνω ποσοστό 1% (προστιθέμενο στο προηγούμενο ποσό των 800€)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ :

 • Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση  υποβάλλει, διά του νομίμου εκπροσώπου της, αίτηση-επιστολή στο Τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.  Στην αίτηση-επιστολή πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία:
 1. Στοιχεία της επιχείρησης/φυσικού προσώπου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπεύθυνος επικοινωνίας
 2. Θέμα: ορισμός πραγματογνώμονα για διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης
 3. Περιγραφή εμπορευμάτων: είδος, ακριβής προσδιορισμός της   αξίας των εμπορευμάτων, ποσότητα, χώρα προέλευσης
 4. Αιτιολογία: λεπτομερής περιγραφή των  λόγων για τους οποίους ζητείται η πραγματογνωμοσύνη
 5. Ορισμός τοποθεσίας της πραγματογνωμοσύνης
 6. Ημερομηνία και υπογραφή της αίτησης με πλήρη στοιχεία και ιδιότητα του αιτούντος

Στην αίτηση-επιστολή επισυνάπτονται και όλα τα σχετικά    δικαιολογητικά, π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής κτλ.

 • Η Πραγματογνωμοσύνη πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κατάθεση της αίτησης-επιστολής και τον ορισμό πραγματογνώμονα από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΘ.

 • Η έκθεση Πραγματογνωμοσύνης μετά την ολοκλήρωσή της κατατίθεται στο ΕΒΕΘ. Η αιτούσα επιχείρηση παραλαμβάνει αντίγραφο δεόντως θεωρημένο.

 • Η αμοιβή του πραγματογνώμονα καταβάλλεται στο Ταμείο του Ε.Β.Ε.Θ.  ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης.

 • Επισημαίνεται ότι δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης έχουν ΜΟΝΟ οι επιχειρήσεις- μέλη του ΕΒΕΘ που έχουν καταβάλλει τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος κατάθεσης της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το  Τμήμα Μητρώου, τηλ.:  2310. 370. 151

 

Χρειάζεστε και άλλες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας; Σας προτείνουμε  να ενημερωθείτε από τις απαντήσεις που θα βρείτε στο πεδίο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ