ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΕΒΕΘ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εντείνοντας την προσπάθειά του για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών του, υλοποιεί το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων - Μελών ΕΒΕΘ, επιδοτώντας τη συμμετοχή τους σε δράσεις επιχειρηματικής εξωστρέφειας

 

Α. Αντικείμενο επιδότησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτείται η συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ σε Διεθνείς Εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ή εκτός Ελλάδος. Ειδικά η επιδότηση της συμμετοχής σε εκθέσεις εντός Ελλάδος, αφορά τις εκθεσιακές δράσεις που διοργανώνει η ΔΕΘ HELEXPO AE, ο εθνικός φορέας διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων της χώρας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, μία επιχείρηση μπορεί να λάβει σε ετήσια βάση αθροιστικά επιδότηση για τη συμμετοχή της σε μία Έκθεση Εξωτερικού, στη Γενική Έκθεση της ΔΕΘ και σε δύο κλαδικές Εκθέσεις της ΔΕΘ.

Κατά περίπτωση, μπορεί να επιδοτηθεί και η συμμετοχή σε Εκθέσεις εσωτερικού που διοργανώνονται από άλλους φορείς, καθώς και σε άλλες δράσεις επιχειρηματικής εξωστρέφειας, όπως επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό κλπ.

 

Β. Ύψος επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε ποσό έως 1.000€ για συμμετοχή στην Έκθεση με φυσική παρουσία, ενώ στην περίπτωση διαδικτυακής συμμετοχής, η επιδότηση καλύπτει το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής της επιχείρησης, με ανώτατο ποσό τα 500€. Σημειώνεται ότι το ύψος της επιδότησης για τις εκθεσιακές δράσεις, που διοργανώνει η ΔΕΘ HELEXPO AE, μπορεί να καθορίζεται βάσει ειδικών συμφωνιών ΕΒΕΘ-ΔΕΘ.

 

Γ. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας απευθύνεται σε επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

-      -    Είναι μέλη του ΕΒΕΘ.

-     -   Εξοφλούν κάθε χρόνο, ανελλιπώς, τα τέλη διατήρησης της μερίδας τους στο ΓΕΜΗ, καθώς και την τρέχουσα συνδρομή τους στο ΕΒΕΘ.

-   -  - Δεν επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση από άλλον φορέα.

  

Δ. Δικαιολογητικά συμμετοχής και λήψης της επιδότησης

Για την επιδότηση της συμμετοχής τους σε Διεθνή Έκθεση με φυσική παρουσία, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 1 «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ», πριν τη  διεξαγωγή της Έκθεσης. Αντίστοιχα, για την επιδότηση της συμμετοχής τους με φυσική παρουσία σε άλλη επιχειρηματική δράση εξωστρέφειας πλην Έκθεσης, (πχ επιχειρηματική αποστολή κλπ), οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 2 «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ», πριν τη  διεξαγωγή της δράσης, ενώ για την επιδότηση της Διαδικτυακής συμμετοχής τους σε Διεθνή Έκθεση ή άλλη επιχειρηματική δράση υποβάλλουν το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 3 «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ».

Το ποσό της επιδότησης θα καταβληθεί σε κάθε μέλος, μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του, υπό τον όρο ότι η αίτησή του θα έχει εγκριθεί από τη Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΘ. Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων, ακολουθείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης.

Για τη λήψη της επιδότησης η επιχείρηση απαιτείται να:

- προσκομίσει φωτοαντίγραφο του εξοφλημένου τιμολογίου συμμετοχής της στην εκθεσιακή/επιχειρηματική δράση, με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας

- εκδώσει τιμολόγιο επιχορηγήσεων, χωρίς ΦΠΑ, προς το ΕΒΕΘ, ύψους μέχρι 1.000€ για συμμετοχή με φυσική παρουσία ή 500€ για διαδικτυακή συμμετοχή

- προσκομίσει συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 4 «ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ» ή το ΕΝΤΥΠΟ 5 «ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ» ή το ΕΝΤΥΠΟ 6 «ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ», ανάλογα με το είδος της δράσης στην οποία συμμετείχε.

- προσκομίσει φωτογραφίες ή screenshots από τη συμμετοχή της επιχείρησης, για τυχόν αξιοποίησή τους από το ΕΒΕΘ.

- προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ότι δεν έχει επιδοτηθεί για τη συγκεκριμένη εκθεσιακή/επιχειρηματική δράση από άλλον φορέα.

Τονίζεται ότι στην περίπτωση που το μέλος, η επιδότηση του οποίου έχει εγκριθεί, δεν μετάσχει τελικά στην εκθεσιακή/επιχειρηματική δράση, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο ΕΒΕΘ, πριν τη διεξαγωγή της, ειδάλλως δεν θα μπορέσει να μετάσχει στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του επόμενου έτους.

Με την πεποίθηση ότι το ανανεωμένο πρόγραμμα επιδότησης θα προάγει τις εξωστρεφείς δράσεις της επιχείρησής σας, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, (τηλ. 2310 370132 & 2310 370182) παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
ΕΝΤΥΠΟ 1_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.doc
ΕΝΤΥΠΟ 2_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.doc
ΕΝΤΥΠΟ 3_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.doc
ΕΝΤΥΠΟ 4 ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.doc
ΕΝΤΥΠΟ 5 ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.doc
ΕΝΤΥΠΟ 6 ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.doc