ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.Μ.Η.)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010), καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο λειτουργεί από 4/4/2011 στο ΕΒΕΘ.

 

Σύμφωνα με το Ν. 4919/2022, ο οποίος  ισχύει σήμερα για τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες για:

  1. την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων του άρθρου 16 του Ν.4919/2022,
  2. κάθε καταχώριση και δημοσίευση που αφορά στους υπόχρεους εγγραφής,
  3. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, τον έλεγχο πληρότητας και, όπου απαιτείται, τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν.4919/2022,
  4. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S. και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 33, 35 και 39 του Ν.4919/2022,
  5. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν.4919/2022,
  6. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου για τις συστάσεις εταιρειών μέσω e-Υ.Μ.Σ. και των αυτόματων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.4919/2022.

 

Τα αιτήματα Γ.Ε.ΜΗ. για την καταχώρηση στοιχείων εταιρειών και για την έκδοση πιστοποιητικών αντιγράφων πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://services.businessportal.gr

 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εντός της πλατφόρμας https://services.businessportal.gr ο τύπος αίτησης που ενδιαφέρει, θα αποστέλλεται στο e-mail gemi@ebeth.gr, η προτυποποιημένη αίτηση Ε.Β.Ε.Θ. (πατήστε εδώ), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα από το πρωτότυπο.

 

    Δικαιολογητικά Σύστασης εκτός ΥΜΣ (πχ ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ)

    Δικαιολογητικά μετατροπής Εταιριών

    Δικαιολογητικά συγχώνευσης Εταιρειών

    Δικαιολογητικά για Έγκριση Ίδρυσης Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας

    Δικαιολογητικά εγγραφής Ενεργειακών Κοινοτήτων

 

 Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. Τόσο η καταβολή του κόστους χορήγησης πιστοποιητικού, αντιγράφου, αποσπασμάτων Γ.Ε.ΜΗ., όσο και του τέλους διατήρησης Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται είτε με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/prepaid κάρτας, είτε με χρήση κωδικών ΔΙΑΣ, αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.

 

Τέλη Διατήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., Επιμελητηριακές Συνδρομές, Ανταποδοτικές Υπηρεσίες ΕΒΕΘ

 

AΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου/Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310370140, 2310370151.